SFS 2005:360 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2005:360 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
050360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 26 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels

att nuvarande 53 a § skall betecknas 53 b §,

dels

att 53 och 55 §§ samt den nya 53 b § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 53 a §, av följande lydelse.

53 §

3

Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgär-

der, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovs-
rätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot
50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller
fängelse i högst två år.

Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är utgivet

eller av vilket exemplar har överlåtits med upphovsmannens samtycke, skall
inte dömas till ansvar, om förlagan för kopieringen inte används i närings-
verksamhet eller offentlig verksamhet och han eller hon inte utnyttjar fram-
ställda exemplar av datorprogrammet för annat ändamål än sitt enskilda
bruk. Den som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i digital form av
en offentliggjord sammanställning i digital form skall under de förutsätt-
ningar som nyss nämnts inte dömas till ansvar.

Vad som sägs i första stycket gäller också, om någon till Sverige för

spridning till allmänheten för in exemplar av verk, där exemplaret fram-
ställts utomlands under sådana omständigheter att en sådan framställning här
skulle ha varit straffbar enligt vad som sägs i det stycket.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § får inte dömas till an-

svar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott som avses i första och tredje styck-

ena döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

53 a §

Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt denna lag

skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för

1

Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31 och 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:237 och

2004/05:247.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om har-

monisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informations-
samhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10, Celex 32001L0029).

3

Senaste lydelse 1997:790.

SFS 2005:360

Utkom från trycket
den 8 juni 2005

background image

2

SFS 2005:360

egendomen får dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott
skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett så-
dant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt
denna lag.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det an-
nars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att an-
vändas som hjälpmedel vid ett sådant brott, om brottet har fullbordats eller
om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.
I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

53 b §

4

På yrkande av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller av

den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket får domstolen vid
vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär in-
trång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgärden.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång el-

ler överträdelse som avses i 53 §, eller medverkan till åtgärden, förekommer
och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgär-
den, eller medverkan till den, förringar värdet av den ensamrätt som upp-
hovsrätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess
att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant för-
bud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjs-
mål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer sä-

kerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar kä-
randen förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom från
detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.
Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaran-
den.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats en-

ligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rätte-
gångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I

samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

55 §

5

Den som vidtager åtgärd som innebär intrång eller överträdelse

varom i 53 § sägs är skyldig att, såvitt det finnes skäligt, mot lösen avstå
egendom med avseende på vilken intrång eller överträdelse föreligger till
upphovsmannen eller hans rättsinnehavare. Detsamma gäller i fråga om
trycksats, kliché, form och liknande hjälpmedel, som kan användas endast
för framställning av egendom som nu har sagts.

I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får rätten, på yr-

kande av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare, efter vad som är skä-
ligt, besluta att egendom som där avses skall förstöras eller på visst sätt änd-

4

Senaste lydelse av tidigare 53 a § 1996:846.

5

Senaste lydelse 1982:284.

background image

3

SFS 2005:360

ras eller att andra åtgärder skall vidtas med den till förebyggande av miss-
bruk.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller ej mot den som i god

tro förvärvat egendomen eller särskild rätt till den och ej heller om det olag-
liga förfarandet bestått i utförande av byggnadsverk.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande el-

ler åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 53 a § eller en-
ligt brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För brott begångna innan denna lag trätt i kraft gäller 55 § i sin äldre ly-

delse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.