SFS 2006:680 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2006:680 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
060680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2

dels att i 56 g § ordet ⬝kronofogdemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndigheten⬝,

dels att 56 f § skall ha följande lydelse.

56 f §

3 Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogde-

myndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med till-
lämpning av 1�3 kap., 17 kap. 1�5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sö-
kandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet
om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndig-
heten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av så-
dana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta ko-
pior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i

27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 56 g § 1998:1454.

3 Senaste lydelse 1998:1454.

SFS 2006:680

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.