SFS 1971:112

710112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:112

om förbud mot otUlbörliga avtalsvillkor;

utkom f råa tr ycket

den 11 maj 1971

given Stockholms slott den 30 april 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott förordna som följer.

1 § �r villkor, som näringsidkare använder vid e rbjudande av vara el­

ler tjänst till konsument för enskilt bruk, med hänsyn till vederlaget och
övriga omständigheter att anse som otillbörligt mot konsumenten, kan
marknadsrådet, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddela nä­
ringsidkaren förbud att framdeles i liknande fall använda samma eller
väsentligen samma villkor. Förbud skall förenas med vite, om ej detta
av särskilda skäl är obehövligt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om näringsidkare er­

bjuder konsument att mot vederlag förvärva nyttjanderätt till lösöre för

enskilt bruk.

Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som

handlar på näringsidkarens vägnar.

2 § Denna lag gäller ej i fråga om verksamhet som står under tillsyn
av bankinspektionen eller försäkringsinspektionen.

3 § Fråga om förbud upptages efter ansökan. Sådan ansökan göres av

konsumentombudsmannen. Beslutar denne för visst fall att ej göra an­

sökan, får ansökan göras av sammanslutning av näringsidkare, kon­

sumenter eller löntagare.

4 § Beslut i fråga om förbud utgör ej hinder att samma fråga prövas
på nytt, när ändrade förhållanden eller annat särskilt skäl föranleder det.

1 Prop. 1971; 15, NU 7, rs kr 90.

157

¬

background image

i

I': f

⬢⬢i

SFS 1971:112

5 § Om särskilda skäl förRnleder det, kan förbud meddelas även för

tiden till dess slutligt beslut föreligger.

6 § Fråga om förbud får i fell som ej är av större vikt prövas av

konsumentombudsmannen genom att den som antages ha använt otill­
börligt avtalsvillkor föreläggas förbud till godkännande omedelbart el-

'(

ler inom viss tid (förbudsföreläggande).

I

Har förbudsföreläggande gqdkänts, gäller det som förbud av mark-

I

nadsrådet. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta ti-

i

den har gått till ända är dock Utan verkan.

j

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av Ko­

nungen.

I

7 § Talan om utdömande av vite föres vid allmän domstol av åklagare,

j

Sådan talan får väckas endast efter anmälan av konsumentombudsman-

!

nen eller av annan som hos marknadsrådet ansökt om förbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit,

Stockholms slott den 30 april 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L- S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.