SFS 1972:730

720730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i la gen (1971:112) om förbud mot

otillbörliga avtalsvillkor;

given Stockholms slott den 15 december 1972.

SFS 1972:730

Utkom från trycket
den 21 dec. 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråg a om lagen (1971; 112) om förbud mot otill­

börliga avtalsvillkor förordna,

dels att i 1 och 6 §§ ordet "marknadsrådet" skall bytas ut mot "mark­

nadsdomstolen",

dels att 7 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av nedan angivna

lydelse.

3 a § Näringsidkare är skyldig att på anmaning av konsumentom­

budsmannen inkomma med yttrande eller upplysning i ärende enligt
denna lag. E fterkommes icke sådan anmaning, får ombudsmannen före­

lägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 5 000

kronor.

Mot ombudsmannens beslut om vitesföreläggande får talan ej föras.

7 § Talan om utdömande av vite föres vid allmän domstol av åklagare.
Sådan talan får väckas endast efter anmälan av konsumentombudsman­

nen eller, i frå ga om vitesförbud, av annan som hos marknadsdomstolen

ansökt om förbu det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

^ Prop. 1972: 131, NU 6 1, rskr 310.

1871

¬

background image

SFS 1972: 730

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.