SFS 2016:204 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare / SFS 2016:204 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
160204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:292) om avtals-

villkor mellan näringsidkare

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 5 a och 5 b §§, av följande

lydelse.

1 §

2

Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår

eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt
mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i
fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande
fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos närings-
idkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offent-

ligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller
hon ska tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning.

3 a §

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i

målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får
domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en
enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevis-
ning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den

grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bi-

fallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig
detta.

5 §

3

Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt.

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av

den som har ansökt om förbudet.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2002:354.

3 Senaste lydelse 1985:220.

SFS 2016:204

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:204

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 a §

Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande

får ske enligt 34�37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med be-
aktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller
vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att
anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

5 b §

I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för

sina rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska över-

lämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknads-
överdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.