SFS 2006:713 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter / SFS 2006:713 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
060713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1685) om

skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

2

dels att i 12 g § ordet ⬝kronofogdemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndigheten⬝,

dels att 12 f § skall ha följande lydelse.

12 f §

3 Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyn-

digheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämp-
ning av 1�3 kap., 17 kap. 1�5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens
motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet om in-
trångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten
har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana före-
mål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och
göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i

27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 12 g § 1998:1459.

3 Senaste lydelse 1998:1459.

SFS 2006:713

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.