SFS 1973:878

730878.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:878

om äiBdrlng i lagen (1971: 112) om förb ud mot

otillbörliga avtalsvillkor;

den ii dec. 1973

utfärdad den 7 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att rubriken till lagen (1971:

112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor samt 1 och 6 §§ lagen

skall ha nedan angivna lydelse.

Lag

om förbud mot oskäliga avtalsvillkor

1 §2 �r villkor, som näringsidkare använder vid erbjudande av vara

eller tjänst till konsument för enskilt bruk, med hänsyn till vederlaget
och övriga omständigheter att anse som oskäligt mot konsumenten, kan
marknadsdomstolen, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddela
näringsidkaren förbud att framdeles i liknande fall använda samma
eller väsentligen samma villkor. Förbud skall förenas med vite, om ej

detta av särskilda skäl är obehövligt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om näringsidkare er­

bjuder konsument att mot vederlag förvärva nyttjanderätt till lösöre för
enskilt bruk.

1 Prop. 1973: 138, LU 3 6, rskr 347.

2 S enaste lyde lse 197 2:730.

1/3/

¬

background image

SFS 1973: 878

Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som

handlar på näringsidkarens vägnar.

6 §⬢'' Fråga om förbud får i fall som ej är av större vikt prövas av

konsumentombudsmannen genom att den som antages ha använt oskä­

ligt avtalsvillkor f�relägges förbud till godkännande omedelbart eller

inom viss tid (förbudsföreläggand e).

Har förbudsföreläggande godkänts, gäller det som förbud av mark­

nadsdomstolen. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet ut­
satta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av Ko­

nungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1972:730.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.