SFS 1995:669 Lag om märkning av skor

SFS 1995_669 Lag om märkning av skor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1159

SFS 1995:669
Utkom från trycket
den 13 juni 1995

Lag
om märkning av skor;

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 § Denna lag skall tillämpas på skor som i näringsverksamhet säljs till

konsumenter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att lagen inte skall tillämpas på vissa slags skor.

2 § Med skor avses i denna lag

— produkter som är försedda med sula och som är utformade för att

skydda eller täcka foten, och

— delar till sådana produkter i form av ovandel, foder och bindsula samt

slitsula, när de säljs separat.

Märkningsskyldighet

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att skor skall vara märkta
med information om det material som används i huvudbeståndsdelarna av
skorna.

Närmare föreskrifter om märkningsskyldigheten får meddelas av den

myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsyn

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att de före-
skrifter följs som har meddelats med stöd av denna lag eller ett bemyndi-
gande enligt lagen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att föreskrifterna skall följas. Ett sådant föreläggande eller
förbud får förenas med vite.

1

Prop. 1994/95: 185, bet. 1994/95: LU29, rskr. 1994/95:363.

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11 /EG av den 23 mars 1994 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märk-

ning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i
detaljistledet (EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 37, Celex 394L0011).

background image

SFS 1995:669

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för provtagning

och undersökning av skor,

2. att en näringsidkare är skyldig att lämna sådana upplysningar, hand-

lingar, varuprover och liknande som behövs för att tillsynsmyndigheten
skall kunna se till att de föreskrifter följs som har meddelats med stöd av
denna lag eller ett bemyndigande enligt lagen.

Överklagande

6 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INES UUSMANN
(Civildepartementet)

1160

;
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.