SFS 2008:500 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas / SFS 2008:500 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas
080500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring
av kristallglas;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1996:1118) om mark-

nadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

6 §

Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av

denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med
undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:500

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.