SFS 1996:1118 Lag om marknadsföring av kristallglas

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas / SFS 1996:1118 Lag om marknadsföring av kristallglas
SFS 1996_1118 Lag om marknadsföring av kristallglas

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1118
Utkom från trycket
den 3 december 1996

Lag
om marknadsföring av kristallglas;

utfärdad den 21 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter

av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska gemenskapens tulltaxa
som finns intagen i bilaga 1 i rådets förordning (EEG) nr 2658/872.

1

Prop. 1995/96:225, bet. 1996/97:LU 1, rskr. 1996/97:33.

Jfr rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om kristallglas (EGT nr L 326, 29.12.1969 s. 36, Celex 369L0493), se-
nast ändrat genom rådets beslut av den 11 juni 1985 (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 5, Ce-

lex 1851).
2

Jfr rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistikno-

menklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1, Celex
387R2658, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1359/95 (EGT nr L

142, 26.6.1995, s. 1, Celex 395R1359).

1916

background image

SFS 1996:1118

Beteckningar på och symboler för kristallglas

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara skyd-
dade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 § och om förut-
sättningarna för att de skall få användas.

Kompletterande information i vissa fall

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som inne-
håller en sådan beteckning som avses i 2 § skall kompletteras så att det inte
uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som marknadsförs.
Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning som kan för-
växlas med en beteckning som avses i 2 §.

Det som sägs om varumärke skall också gälla ett företagsnamn eller an-

nan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som avses i

1 § .

Analysmetoder

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att fastställa om
förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall få bära beteckningar
och symboler av det slag som avses i 2 §.

Tillsyn och sanktioner

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att föreskrifter

som har meddelats med stöd av denna lag följs.

6 § Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (1995:450).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LEIF BLOMBERG

(Inrikesdepartementet)

1917

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.