SFS 2022:1113 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas / SFS 2022:1113 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas
SFS2022-1113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:YXIGHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:VVUORI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:RWXPTQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (1996:1118) om marknadsf�ring av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>kristallglas </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:1118) om <br/>marknadsf�ring av kristallglas2 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att nuvarande 6 � ska betecknas 12 �, <br/><i>dels </i>att 5 � och rubriken n�rmast f�re 5 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 611 och 13 ��, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 13 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Marknadskontroll och sanktioner <br/>5 �</b> Best�mmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och <br/>r�dets f�rordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll <br/>och �verensst�mmelse f�r produkter och om �ndring av direktiv <br/>2004/42/EG och f�rordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som regeringen best�mmer �r marknadskontroll-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Marknadskontrollmyndigheten ska se till att f�reskrifter som har </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">meddelats med st�d av denna lag f�ljs.<i> </i> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>6 �</b> Vid marknadskontroll enligt f�rordning (EU) 2019/1020 har mark-<br/>nadskontrollmyndigheten befogenhet </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att enligt artikel 14.4 a14.4 c kr�va att ekonomiska akt�rer ska till-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handah�lla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att enligt artikel 14.4 d utf�ra oanm�lda inspektioner p� plats och</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fysiska kontroller av produkter, </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. att enligt artikel 14.4 e f� tilltr�de till lokaler, mark eller transport-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">medel, </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">4. att enligt artikel 14.4 f inleda unders�kningar p� eget initiativ,<br/>5. att enligt artikel 14.4 g kr�va att ekonomiska akt�rer ska vidta l�mpliga</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">�tg�rder f�r att f� en bristande �verensst�mmelse att upph�ra eller att elimi-<br/>nera en risk, </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">6. att enligt artikel 14.4 h sj�lv vidta �tg�rder,<br/>7. att enligt artikel 14.4 j inf�rskaffa, inspektera och demontera varu-</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">prover, och </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. att enligt artikel 14.4 k kr�va att inneh�ll p� ett onlinegr�nssnitt ska av-</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�gsnas, att en varning ska visas eller att �tkomsten ska begr�nsas. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441. <br/>2 Senaste lydelse av 6 � 2008:500. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2022:1113 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 30 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:1113 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Marknadskontrollmyndigheten f�r inf�rskaffa ett varuprov under dold </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">identitet enligt artikel 14.4 j i f�rordning (EU) 2019/1020 endast om det �r <br/>n�dv�ndigt f�r att syftet med kontrollen ska uppn�s. Myndigheten ska <br/>underr�tta den ekonomiska akt�ren om att inf�rskaffandet har skett under <br/>dold identitet, s� snart det g�r utan att syftet med �tg�rden g�r f�rlorat. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Befogenheten enligt f�rsta stycket 8 g�ller inte i fr�ga om databaser som </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">omfattas av tryckfrihetsf�rordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens <br/>skydd. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">N�r �ndrade f�rh�llanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">myndigheten besluta att en s�dan skyldighet som avses i f�rsta stycket 8 inte <br/>l�ngre ska g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> Marknadskontrollmyndigheten f�r besluta de f�rel�gganden som <br/>beh�vs f�r att f�rordning (EU) 2019/1020 ska f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b> Ett beslut om f�rel�ggande enligt 6 eller 7 � f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> Marknadskontrollmyndigheten f�r, n�r den fattar beslut enligt 6 eller <br/>7 �, best�mma att beslutet ska g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 �</b> Polismyndigheten ska p� beg�ran av marknadskontrollmyndigheten <br/>l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att marknadskontrollmyndigheten ska <br/>kunna vidta �tg�rder enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om <br/>1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">kan utf�ras utan att en polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � polis-<br/>lagen (1984:387) beh�ver tillgripas, eller </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 �</b> Den som har tagit befattning med ett �rende som g�ller marknads-<br/>kontroll enligt denna lag f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad denne har <br/>f�tt veta om n�gons aff�rs- eller driftf�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>�verklagande <br/>13 �</b> Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �ver-<br/>klagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 25 juli 2022. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MAX ELGER </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Mikael Pauli <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:1118) om marknadsf�ring av

kristallglas

Utf�rdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:1118) om
marknadsf�ring av kristallglas2

dels att nuvarande 6 � ska betecknas 12 �,
dels att 5 � och rubriken n�rmast f�re 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 611 och 13 ��, och n�rmast

f�re 13 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Marknadskontroll och sanktioner
5 �
Best�mmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll
och �verensst�mmelse f�r produkter och om �ndring av direktiv
2004/42/EG och f�rordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen best�mmer �r marknadskontroll-

myndighet.

Marknadskontrollmyndigheten ska se till att f�reskrifter som har

meddelats med st�d av denna lag f�ljs.

6 � Vid marknadskontroll enligt f�rordning (EU) 2019/1020 har mark-
nadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a14.4 c kr�va att ekonomiska akt�rer ska till-

handah�lla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utf�ra oanm�lda inspektioner p� plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e f� tilltr�de till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda unders�kningar p� eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kr�va att ekonomiska akt�rer ska vidta l�mpliga

�tg�rder f�r att f� en bristande �verensst�mmelse att upph�ra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h sj�lv vidta �tg�rder,
7. att enligt artikel 14.4 j inf�rskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kr�va att inneh�ll p� ett onlinegr�nssnitt ska av-

l�gsnas, att en varning ska visas eller att �tkomsten ska begr�nsas.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse av 6 � 2008:500.

SFS

2022:1113

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1113

2

Marknadskontrollmyndigheten f�r inf�rskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i f�rordning (EU) 2019/1020 endast om det �r
n�dv�ndigt f�r att syftet med kontrollen ska uppn�s. Myndigheten ska
underr�tta den ekonomiska akt�ren om att inf�rskaffandet har skett under
dold identitet, s� snart det g�r utan att syftet med �tg�rden g�r f�rlorat.

Befogenheten enligt f�rsta stycket 8 g�ller inte i fr�ga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsf�rordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

N�r �ndrade f�rh�llanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en s�dan skyldighet som avses i f�rsta stycket 8 inte
l�ngre ska g�lla.

7 � Marknadskontrollmyndigheten f�r besluta de f�rel�gganden som
beh�vs f�r att f�rordning (EU) 2019/1020 ska f�ljas.

8 � Ett beslut om f�rel�ggande enligt 6 eller 7 � f�r f�renas med vite.

9 � Marknadskontrollmyndigheten f�r, n�r den fattar beslut enligt 6 eller
7 �, best�mma att beslutet ska g�lla omedelbart.

10 � Polismyndigheten ska p� beg�ran av marknadskontrollmyndigheten
l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta �tg�rder enligt 6 �.

Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om
1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att en polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � polis-
lagen (1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

11 � Den som har tagit befattning med ett �rende som g�ller marknads-
kontroll enligt denna lag f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad denne har
f�tt veta om n�gons aff�rs- eller driftf�rh�llanden.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

�verklagande
13 �
Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �ver-
klagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 25 juli 2022.

P� regeringens v�gnar

MAX ELGER

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.