SFS 2011:1212 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas / SFS 2011:1212 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas
111212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring
av kristallglas;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1996:1118) om mark-

nadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter

av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bi-
laga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tull-
taxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2011:1212

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring
av kristallglas;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1996:1118) om mark-

nadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter

av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bi-
laga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tull-
taxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2011:1212

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.