SFS 2014:731 Lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten / SFS 2014:731 Lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
140731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1999:779) om handel

med ädelmetallarbeten ska ha följande lydelse.

14 §

Den som yrkesmässigt befattar sig med ädelmetallarbeten är skyldig

att på uppmaning av tillsynsmyndigheten

1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där ädelmetallarbeten

förvaras,

2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs

för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av Polismyndigheten för att

genomföra de åtgärder som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:731

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.