SFS 1993:696 Lag om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten / SFS 1993:696 Lag om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
SFS 1993_696 Lag om ändring i lagen (1986_985) om handel med ädelmetallarbeten

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:696
Utkom från trycket
den 21 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1986:985) om handel med
ädelmetallarbeten;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:985) om

handel med ädelmetallarbeten

dels att 8, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

8 § �delmetallarbeten som har försetts med finhaltsstämpel skall på
begäran kontrolleras med avseende på finhalt av det organ som regeringen
bestämmer (kontrollorganet). Om organet finner att den uppgivna finhal-
ten är riktig, skall organet bekräfta detta med en kontrollstämpel.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i

stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontroll-
stämpling.

1411

1

Prop. 1992/93:239, bet. 1992/93: NU32 , rskr. 1992/93:384.

background image

SFS 1993:696

10 § Den som yrkesmässigt inom landet tillverkar eller försäljer ädelme-

tallarbeten av guld eller platina eller till landet inför sådana arbeten skall
vara registrerad hos kontrollorganet. Detsamma gäller den som yrkesmäs-
sigt inom landet tillverkar eller till landet inför ädelmetallarbeten av silver,
som förses med ansvarsstämpel.

Kontrollorganet prövar frågor om godkännande och registrering av till-

verkares och importörers namnstämplar.

11 § För kontroll enligt 8 § skall en avgift betalas till kontrollorganet.
Detsamma skall gälla för registrering enligt 10 §. Avgift för registrering

skall betalas årligen så länge registreringen består.

12 a § Regeringen får utse ett organ att här i landet vara auktoriserad

kontrollbyrå för kontroll och märkning av arbeten av ädel metall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)

1412

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.