SFS 1999:779 Lag om handel med ädelmetallarbeten

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten / SFS 1999:779 Lag om handel med ädelmetallarbeten
990779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med ädelmetallarbeten;

utfärdad den 21 oktober 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på yrkesmässig tillverkning av och handel med

ädelmetallarbeten.

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller platina som

innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 375 tusendelar eller mer fint guld,
silver, 800 tusendelar eller mer fint silver,
platina, 850 tusendelar eller mer fin platina,
med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem tusendelar

samt för silver av åtta tusendelar.

Lagen gäller inte sådana arbeten som är avsedda uteslutande för medi-

cinsk, vetenskaplig eller industriell användning eller uppenbarligen har anti-
kvariskt värde.

2 §

I ett ädelmetallarbete får ingå, förutom delar av guld, silver eller pla-

tina samt legeringar av dessa metaller, delar av annan metall eller annat
ämne under förutsättning att varje sådan del är lätt skönjbar och till utseen-
det tydligt skiljer sig från ädelmetallen.

Om tillverkningstekniska skäl föranleder det eller om det krävs för att ar-

betet skall fylla sin praktiska uppgift, får det även i annat fall ingå delar av
annan metall eller annat ämne.

3 §

När arbeten som innehåller guld, silver eller platina saluhålls eller säljs

inom landet får endast arbeten som uppfyller kraven enligt 1 och 2 §§ utges
för att vara ädelmetallarbeten eller vara utförda av guld, silver eller platina.
Vid saluhållande eller försäljning av arbeten med lägre halt sådan metall får
det anges att arbetet innehåller guld, silver eller platina. Det måste dock tyd-

1

Prop. 1998/99:102, bet. 1999/2000:NU6, rskr. 1999/2000:3.

2

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 398L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.
18, Celex 398L0048).

SFS 1999:779

Utkom från trycket
den 2 november 1999

background image

2

SFS 1999:779

ligt framgå att arbetet innehåller lägre halt ädel metall än ett ädel-
metallarbete.

Stämplar m. m.

4 §

Med ansvarsstämplar avses stämplar som är avsedda uteslutande för

ädelmetallarbeten. De får endast anbringas på sådana arbeten.

5 §

Ansvarsstämplar är tillverkarens eller importörens namnstämpel, fin-

haltsstämpel, ortsmärke och årsbeteckning.

En svensk tillverkares eller importörs namnstämpel skall för att få an-

bringas vara godkänd och registrerad av det organ regeringen bestämmer.

Med en namnstämpel enligt denna lag jämställs namnstämpel från något

annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om stäm-
peln har registrerats hos ett offentligt organ eller det på annat tillfreds-
ställande sätt går att identifiera den som har anbringat stämpeln.

6 §

Ett ädelmetallarbete av guld eller platina skall vid saluhållande eller

försäljning vara försett med finhaltsstämpel och namnstämpel. Namnstämpel
behövs inte om arbetet är kontrollstämplat enligt 8 §. Namnstämpel enligt
5 § andra stycket krävs dock alltid om arbetet är försett med ett svenskt orts-
märke eller en svensk årsbeteckning.

Om i ett ädelmetallarbete som saluhålls eller säljs ingår någon del av an-

nan metall eller annat ämne enligt 2 §, skall detta vara angivet på denna del,
om inte tillverkningstekniska hinder möter.

7 §

Ansvarsstämpling skall göras genom tillverkarens försorg. Importe-

rade arbeten som inte har ansvarsstämplats av tillverkaren skall stämplas ge-
nom importörens försorg. Som tillverkare anses även den som yrkesmässigt
har givit någon annan i uppdrag att utföra ädelmetallarbeten. Tillverkaren
respektive importören ansvarar för att utförda ädelmetallarbeten motsvarar
de anbringade ansvarsstämplarna.

8 §

En tillverkare eller importör kan låta ett kontrollorgan som är ackre-

diterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll kontrol-
lera finhalten i ett ädelmetallarbete som har försetts med finhaltsstämpel. Om
kontrollorganet finner att den uppgivna finhalten är riktig, skall organet be-
kräfta detta med en kontrollstämpel.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i stäl-

let utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontrollstämpel från

ett kontrollorgan i något annat land inom EES under förutsättning att organet
är oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig.

9 §

�delmetallarbeten eller arbeten som inte till utseendet tydligt skiljer

sig från sådana får inte förses med stämplar eller andra märken som lätt kan
förväxlas med stämplar enligt denna lag.

På ett ädelmetallarbete får dock alltid finnas stämplar som anbringats en-

ligt bestämmelser i något annat land inom EES.

background image

3

SFS 1999:779

Avgift

10 §

För registrering enligt 5 § andra stycket skall en avgift betalas till det

organ som svarar för registreringen. Avgiften skall betalas årligen så länge
registreringen består.

Bemyndiganden

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela ytterligare föreskrifter om ansvarsstämplar, kontrollstämplar

och annan märkning enligt denna lag,

2. fastställa avgifter enligt denna lag,
3. meddela närmare föreskrifter om de ackrediterade kontrollorganens

verksamhet och de kontrollformer som skall användas i samband med kon-
trollstämpling.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. föreskriva att även arbeten av palladium får saluhållas eller säljas som

ädelmetallarbeten,

2. föreskriva om undantag från krav på ansvarsstämpling av arbeten där

sådan stämpling har endast begränsad betydelse från konsumentskyddssyn-
punkt,

3. föreskriva om annat undantag från denna lag, om det behövs på grund

av överenskommelse med främmande stat.

Tillsyn

13 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen be-
stämmer.

14 §

Den som yrkesmässigt befattar sig med ädelmetallarbeten är skyldig

att på uppmaning av tillsynsmyndigheten

1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där ädelmetallarbe-

ten förvaras,

2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som be-

hövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av polis för att genomföra de

åtgärder som avses i första stycket.

15 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i enskilda fall för att denna lag och föreskrifter meddelade med stöd
av denna lag skall efterlevas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas
med vite.

�verklagande

16 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller med tillämpning

av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

background image

4

SFS 1999:779

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000, då lagen (1986:985) om

handel med ädelmetallarbeten skall upphöra att gälla.

2. Intill dess att det i Sverige har utsetts sådant ackrediterat kontrollorgan

som avses i 8 § får kontrollstämpling utföras av det organ som regeringen
har utsett enligt lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MONA SAHLIN
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.