SFS 2022:1116 Lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten / SFS 2022:1116 Lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
SFS2022-1116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:779) om handel med

ädelmetallarbeten

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten ska ha följande lydelse.

8 § 2 En tillverkare eller importör kan låta ett kontrollorgan som är
ackrediterat för uppgiften kontrollera finhalten i ett ädelmetallarbete som har
försetts med finhaltsstämpel. Om kontrollorganet finner att den uppgivna
finhalten är riktig, ska organet bekräfta detta med en kontrollstämpel.
Kontrollorganet ska vara ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet

i stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontroll-
stämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontrollstämpel från

ett kontrollorgan i något annat land inom EES under förutsättning att organet
är oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2011:802.

SFS

2022:1116

Publicerad
den

30 juni 2022

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.