SFS 2011:802 Lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten / SFS 2011:802 Lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
110802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1999:779) om handel

med ädelmetallarbeten ska ha följande lydelse.

8 §

En tillverkare eller importör kan låta ett kontrollorgan som är ackredi-

terat för uppgiften kontrollera finhalten i ett ädelmetallarbete som har
försetts med finhaltsstämpel. Om kontrollorganet finner att den uppgivna
finhalten är riktig, ska organet bekräfta detta med en kontrollstämpel.
Kontrollorganet ska vara ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93

2 och lagen (2011:791) om ackredi-

tering och teknisk kontroll.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i stäl-

let utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontrollstämpel från

ett kontrollorgan i något annat land inom EES under förutsättning att organet
är oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:802

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.