SFS 2016:221 Lag om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

160221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares
informationsskyldighet;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2006:484) om

franchisegivares informationsskyldighet ska ha följande lydelse.

5 §

2

En talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Patent- och marknadsdom-

stolen.

En sådan talan får väckas av
1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda

näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som

intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rätte-
gångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den
lagen. Bestämmelserna i 28, 42–46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen
ska dock inte tillämpas.

6 §

Ett åläggande enligt 4 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda

skäl är obehövligt.

En talan om utdömande av vite väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.
Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:511.

SFS 2016:221

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.