SFS 2013:849 Lag om EU-miljömärket

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2013:849) om EU-miljömärket / SFS 2013:849 Lag om EU-miljömärket
130849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om EU-miljömärket;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke

2.

Behörigt organ

2 §

Regeringen får utse ett eller flera behöriga organ (artikel 4.1) som prö-

var ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att an-
vända detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av an-
vändningen av EU-miljömärket (artikel 10).

Kriterier för EU-miljömärket

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslu-
tade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-
miljömärket.

Tystnadsplikt

4 §

Den som har befattat sig med ett ärende som gäller ansökan om tilldel-

ning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller
marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (ar-
tikel 10) får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta
om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

�verklagande

5 §

Ett behörigt organs beslut om tilldelning av EU-miljömärket och förbud

mot att använda EU-miljömärket på en produkt som tilldelats märket får över-

1 Prop. 2012/13:179, bet. 2013/14:CU6, rskr. 2013/14:32.

2 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0066).

SFS 2013:849

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:849

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

klagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av ett behörigt organ får
inte överklagas.

Om ett enskilt behörigt organs beslut överklagas, ska det behöriga organet

vara den enskildes motpart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då lagen (1994:1772) om till-

lämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BIRGITTA OHLSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.