SFS 2014:140 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

140140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter
om marknadskontroll av varor och annan
närliggande tillsyn;

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att i

verksamhet som kommunen bedriver för att kontrollera varor

1. informera de myndigheter som regeringen bestämmer vid beslut om en

åtgärd som rör den fria rörligheten för varor och om den vidtar eller avser att
vidta en sådan åtgärd i händelse av allvarlig risk,

2. bidra med underlag i fråga om program för marknadskontroll till de

myndigheter som regeringen bestämmer,

3. bidra med information till allmänna informationssystem till de myndig-

heter som regeringen bestämmer, och

4. bidra med information till de myndigheter som regeringen bestämmer

för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter som kontaktpunkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:49, bet. 2013/14:NU11, rskr. 2013/14:171.

SFS 2014:140

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.