SFS 2018:736 Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt / SFS 2018:736 Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
SFS2018-736.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av

upphovsrätt
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 6 § lagen (2016:977) om

kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska ha följande lydelse.

5 kap.
6 §
Stämman får besluta att det organ som avses i 6 kap. 3 § ska besluta i

frågor som anges i 5 § andra stycket 2�5.

Första stycket gäller inte beslut om godkännande av en fusionsplan enligt

aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar eller om lån som avses i 16 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Amina Lundqvist

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:736

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.