SFS 2014:250 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2014:250 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
140250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)

dels att 16 b § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 r §, av följande lydelse.

16 b §

2

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan

föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos berörd
registreringsmyndighet enligt 16 c�16 r §§ (administrativ hävning).

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 9 §, 10 § första

stycket 1�3, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

16 r §

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt ska käranden betala

föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och
4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.

Om ett mål där registreringsmyndigheten har beslutat om hävning avvisas

av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten
samtidigt undanröja registreringsmyndighetens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

2 Senaste lydelse 2010:1889.

SFS 2014:250

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.