740156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Firmalsig;

SFS 1974:156

Utkom från trycket

utfardad den 29 mars 1974.

,

den 30 april 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

Inledande bestämmelser

1 § Firma är den benämning under vilken näringsidkare driver sin

verksamhet. Drives del av verksamheten under särskild benämning,

utgör denna bifirma. Vad i den na lag sägs om firma gäller även bifirma.

Annat kännetecken som näringsidkare jämte firma använder för sin

verksamhet benämnes sekundärt kännetecken.

Firma och sekundärt kännetecken kallas gemensamt närings­

kännetecken.

Rätt till firma m.m.

2§ Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering

eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas

genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i de nna lag och vad i ann an

författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags
firma.

Näringskännetecken anses inarbetat, om det är allmänt känt bland

dem till vilka näringsidkarens verksamhei riktar sig.

3 § Ensamrätt till re gistrerad firma innebär att annan än innehavaren
ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken

inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att
innehavaren icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till näringkännetecken på grund av inarbetning innebär

att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken

förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där in-

arbetningen består.

4 § Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning
använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är
ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller

varukännetecken.

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs an­

vänder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda
ett med namnet förväxlingsbart näringskännetecken.

' Prop. 1974:4, LU 6, rskr 56.

39 [

¬

background image

SFS ]197<j: 155

5§ Inom område där näringsidkare enligt

åtnjuter skydd för

näringskännetccken får annan ej obeliöiigcn använda nänngskänne-
tecken som är förväxlmgsbari med näringsidkarens släktnamn eller

sksddade varumärke

6§ Kännetecken anses förväxlingsbara endast iim de a\ser verk­
samhet a\ samma eller liknande slag.

.�ven i an nat fall lar dock lörväxiingsbarhei åberopas til! förman för

1. kännetecken, som är synne...gen starkt inarbetat och känt inom

vida kretsar a\ allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill an­
vändningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett

otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill,

2. kännetecken, som är inarbetat, om med hänsyn till verksamhetens

särskilda art användningen a\' ett annat liknande kännetecken up­

penbarligen skulle minska det förras goodwill.

7 § Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den

företräde som kan aberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av

8^.

8§ Har näringskännetecken inarbetats, far rätt därtill bestå vid sidan

av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den
äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det

förstnämnda kännetecknet,

I fa ll som avses i f örsta stycket kan domstol pa yrkande av part efter

vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller bada far

användas endast pa särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse

eller med annat förtydligande.

Registrering av firma

9 § Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja inne­

havarens verksamhet från andras.

Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn

tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma

enbart av allmän benämning på verksamhetens art eller på däri

utbjuden vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat

ortnamn eller annat sådant namn, skall firman i o ch för sig ej anses ha
särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag,

handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall

vid bedömningen bortses från denna.

Firma som består enbart av bokstäver eller siffror, vilka icke kan

uppfattas som ord, registreras endast om firman är inarbetad,

10 § Firma registreras ej

I. om firman eller dess användning strider mot goda seder eller all­

män ordning,

392

2, om i f irman utan tillstånd intagits sådan statlig eller internationell

¬

background image

benämning eller förkortning, som enligt lag eller annan författning

SFS 197<I: 156

icke obehörigen får användas som firma, eller något som lätt kan

förväxlas därmed.

3. om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
4. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som an­

nans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida ej namnet

uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat

att upplatlas som benämning på stiftelse, ideell förening eller liknande
sammanslutning,

5. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel

pa annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är

egenartad, eller om firman innehåller något som kränker annans upp­

hovsrätt til! sadant verk,

6. om firman är förväxlingsbar med annan näringsidkares släktnamn

eller skyddade närings- eller varukännetecken,

7. om firman i an nat fall är förväxlingsbar med närings- eller varu­

kännetecken, som vid tiden för ansökningen användes av annan, samt

ansökan gjorts med vetskap härom och sökanden ej använt sin firma

innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Utan hinder av första stycket 4-7 får registrering ske, om den vars

rätt är i fråga medger det och hinder ej föreligger enligt första stycket

1-3.

11 § Firma får registreras på två eller flera språk, under förutsättning

att lydelserna överensstämmer till sitt innehåll. Vad i denna lag sägs

om fi rma skall äga tillämpning på envar av lydelserna.

12 § Registrering gäller från den dag då ansökan kom in till

registreringsmyndigheten.

�verlåtelse av firma m.m.

13 § Firma får överlåtas endast i samband med överlåtelse av den

näringsverksamhet i vilken f irman användes.

�verlåtelse av verksamheten omfattar även firman, om ej annat av­

talats. Detta gäller dock ej om firman innehåller överlåtarens eller, vid

överlåtelse av handelsbolags verksamhet, bolagsmans släktnamn.

ingår i död sbo firma som innehåller den avlidnes släktnamn, får bo­

utredningsman ej överlåta firman utan samtycke av dödsbodelägarna.

14 § Firma får ej tagas i mät. Försättes innehavaren i konkurs, ingår

dock rätten till firman i konkursboet, om ej firman innehåller
gäldenärens eller, vid handelsbolags konkurs, bolagsmans släktnamn.

Firma som ej ingår i ko nkursbo får likväl användas under den tid verk­

samheten fortsättes för boets räkning.

393

¬

background image

SFS 197^; 1S6

Förbild mot anväKdEiing av siäringskännetecEien

15 § Om näringskännetecken eller dess användning strider mot goda

seder eller allmän ordning eller är vilseledande, kan domstol vid vite

förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.

Sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i annans

rätt till nä ringskännetecken (firmaintrång).

Talan om förbud får föras av var och en som lider förfång av känne­

tecknet eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får
föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av

sammanslutning av berörda näringsidkare.

Talan om utdömande av vite föres av den som ansökt om förbudet

eller, om detta meddelats enligt första stycket, av myndighet som

Konungen bestämmer.

Hävande av registrering

16 § Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan

författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot
registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman

ändå skall bestå enligt 8 §,

Registrering får även hävas,

1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare,
2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,
3. om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,

4. om firman blivit vilseledande,
5. om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och inne­

havaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.

Talan om hävande av registrering får föras av var och en som lider

förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket

4-7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av

sammanslutning av berörda näringsidkare.

17 § Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall

firman avföras ur registret. 1 domen kan dock förordnas, att firman får

stå kvar i registret under viss tid so m skäligen behövs för att antaga ny

firma och ansöka om dess registrering.

Ansvar och ersättningsskytdSghet m.m.

18 § Den som uppsåtligen gör firmaintrång domes till böter eller

fängelse i högst sex m ånader.

Avser intrånget firma som är skyddad enbart på grund av registre­

ring, skall icke dömas till straff för det intrång som skett före

394

registreringsdagen.

¬

background image

Den som överträtt vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra

SFS 1974:156

stycket fär ej dömas till straff för intrång som omfattas av förbudet.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om

målsägande anger brottet till å tal och åtal av särskilda skäl är påkallat
från allmän synpunkt.

19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmainträng skall
ersätta den skada som intrånget medfört. Föreligger endast ringa
oaktsamhet, kan ersättningen jämkas.

Avser intrånget firma som är skyddad enbart på grund av registre­

ring, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen
utgå endast om intrånget gjorts uppsåtligen.

Rätt till ersättning för skada preskriberas, om talan ej väckes inom

fem år från det skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning

av intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering

preskriberas dock icke i något fall tidigare än ett år från
registreringsdagen.

20 § Vid överträdelse av vitesförbud som meddelats enligt 15 § första

stycket kan domstol efter vad som är skäligt förordna att näringskänne­

tecken. som i strid mot förbudet anbragts på skylt, vara, förpackning,
reklamtryck, affärshandling eller dylikt, skall utplånas eller ändras så

att det ej längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är

vilseledande. Kan sådan åtgärd ej ske utan att egendom på vilken

kännetecknet anbragts förstöres eller ändras på visst s ätt, får förordnas

därom.

Vid överträdelse av vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra

stycket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den
som lidit intrånget efter vad som är skäligt till f örebyggande av fortsatt

inträng besluta om åtgärd som anges i fö rsta stycket eller förordna, att

egendomen skall mot lösen utlämnas till den som lidit intrånget.

Om vitesförbud överträtts eller om brott enligt 18 § skäligen kan

antagas föreligga, får egendo^m som avses i första eller andra stycket

tagas i beslag i avbidan på förordnande som sägs där. Därvid gäller i

tillämpliga delar föreskrifterna om beslag i brottmål.

21 § För intrång i f irma som är skyddad enbart på grund av registre­

ring får ej dömas till s traff, ersättning eller säkerhetsåtgärd enligt

18- 20 § sedan registreringen hävts genom dom som vunnit laga kraft.

22 § Föres talan om intrång i registrerad firma och gör den mot

vilken ta lan föres gällande att registreringen bör hävas, skall domstolen

pä hans yrkande förklara målet vilande i avbidan på att frågan om
registreringens hävande slutligt prövas. �r talan härom icke väckt, skall

domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss

tid inom vilken sådan talan skall väckas.

23 § Talan om fastställelse, huruvida rätt till näringskännetecken

består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i såd an
rätt eller ej, får av domstol upptagas till pr övning, såvida ovisshet råder

¬

background image

SFS 1^4:156

om förhållandet och denna medför förfång för käranden.

Grundas rätt till firma enbart på registrering och göres vid fast-

ställelsetalan gällande att registreringen bör hävas, äger 22 § mot­

svarande tillämpning.

24 § Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om
förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av
firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §,
väckes talan vid Stockholms tingsrätt.

25 § Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av
firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om
fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas

till patent- och registreringsverket samt till annan berörd registrerings­

myndighet.

Firmateckning m.m.

26 § Firmateckning sker genom tydlig angivelse av den fullständiga

firman och underskrift med namn av firmatecknare. Vid teckning av

bifirma anges även firman för hela verksamheten.

Under likvidation eller konkurs skall firma tecknas med tillägg som

anger det ändrade förhållandet.

Om firmateckning gäller i övri gt vad i andr a författningar är särskilt

föreskrivet för olika slag av firma.

27 § Sveriges riksbank. Svenska skeppshypotekskassan, Sveriges
allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,

rikets landshypoteksföreningar och stadshypoteksföreningar samt

annan inrättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt

firma har ensamrätt till d enna som om firman blivit registrerad enligt

denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestäramelser

1. Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1974.

2. Ansökan om registrering som gjorts före ikraftträdandet avgöres

enligt äldre lag, om ej sökanden begär att den nya lagen tillämpas.

3. Den nya lagen äger tillämpning även på firma som registrerats

enligt äldre lag. I fråga om sådan firma gäller dock punkterna 4 och 6

nedan.

4. Registrering som skett före ikraftträdandet får hävas enligt 16 §

första stycket endast om förbud mot firmans användning kunnat med­

delas enligt äldre lag.

5. Ensamrätt som grundas på att näringskännetecken tagits i bruk

före den nya lagens ikraftträdande upphör vid utgången av juni 1976,

396

om kännetecknet ej registrerats eller blivit inarbetat dessförinnan.

¬

background image

Detta gäller dock ej firma som består av innehavarens släktnamn eller

SFS 1974; 156

firma för försäkringsbolag som avses i 349 § d lagen (1948:433) om
försäkringsrörelse.

6. Beträffande rätt till ersättning för firmaintrång som har skett före

den nya lagens ikraftträdande gäller, förutom bestämmelserna i

förordningen (1862:10 s. 1) o m tioårig preskription och om kallelse å

okända borgenärer, att rätten är förlorad, om talan ej väckes före

utgången av juni 1979 elle r vid den senare tidpunkt som kan följa av
19 § tredje stycket andra punkten nya lagen.

7. Bestämmelserna i 21 § nya lagen äger motsvarande tillämpning i

fråga om intrång som har skett före ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.