SFS 2011:455 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2011:455 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
110455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § firmalagen (1974:156) ska

ha följande lydelse.

27 §

2

Sveriges riksbank, Svenska Skeppshypotekskassan samt annan in-

rättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt firma har en-
samrätt till denna som om firman blivit registrerad enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Senaste lydelse 2003:845.

SFS 2011:455

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.