SFS 1972:731

720731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972; 731 Lag

utkom från trycket

den 21 dec. 1972

om ändring i lag en (1970: 412) om otillbörlig

marknadsföring;

given Stockholms slott den 15 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott att i frå ga om lagen (1970: 412) om otillbörlig mark­

nadsföring förordna,

dels att i I och 9 §§ ordet "marknadsrådet" skall bytas ut mot "mark­

nadsdomstolen",

dels att 10, 11 och 13 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av nedan angivna

lydelse.

6 a § Näringsidkare är skyldig att på anmaning av konsumentom­

budsmannen inkomma med yttrande eller upplysning i ärende om till-

lämpning av 1 §. Efterkommes icke sådan anmaning, får ombudsman­

nen förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högs t

5 000 kronor.

Mot ombudsmannens beslut om vitesföreläggande får talan ej föras.

10 § Talan om utdömande av vite föres vid allmän domstol av åkla­

gare. Sådan talan får väckas endast efter anmälan av konsumentombuds­
mannen eller, i frå ga om vitesförbud, av annan som hos marknadsdom­
stolen ansökt om förbudet.

Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter anmälan

eller medgivande av kons umentombudsmannen.

11 § Vid överträdelse av vitesförbud eller av föreskrift i 2�4 §§ kan

allmän domstol efter vad som är skäligt förordna, att vilseledande fram­

ställning som finns på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling

eller dylikt skall utplånas eller ändras så att den icke längre är vilsele­
dande. Kan detta syfte ej uppnås på annat sätt, kan domstolen för­
ordna att egendomen skall förstö ras.

Egendom som avses i första stycket får tagas i beslag i avvaktan på

förordnande som sägs där. Därvid gäller i tillämpliga delar föreskrifterna
om beslag i br ottmål.

1872

' Prop. 1972: 131, NU 6 1, rskr 310.

¬

background image

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på erbjudan-

SFS 1972: 731

de som avses i 3 §.

13 § Konungen kan med avseende på främmande stat förordna att

följande bestämmelser skall gäll a.

Beträffande vara som är försedd med oriktig eller vilseledande ur­

sprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara
frambragt eller tillverkad i den främmande staten eller på någon inom
denna belägen ort, får allmän domstol föreskriva åtgärd enligt 11 §
även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock ej om beteck­

ningen enligt handelsbruk endast tjänar att utmärka varans art eller
om den åtföljes av uppgift som tydligt anger att varan ej frambragts

eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.

Ansökan om åtgärd enligt andra stycket får göras av åklagare eller,

om denne beslutat att ej göra ansökan, av någon som driver rörelse med

vara av samma slag som den vara ansökningen avser.

Denna lag tr äder i kr aft den 1 januari 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1972.

GUSTAF ADOLF

KJELL-OLOF F ELDT

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.