SFS 1970:412

700412.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 412�419

Utkom från trycket den 9 juli 1970

Nr 412

Lag

om otillljörlig marknadsförings

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följ er.

Företager näringsidkare vid marknadsföring av vara eller tjänst reklam­

åtgärd eller annan handling, som genom att strida mot god affärssed eller

på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare, kan mark­

nadsrådet meddela honom förhud att fortsätta därmed eller att företaga

annan liknande handling. Förhud skall förenas med vite, om ej detta av sär­

skilda skäl är obehövligt.

Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som

handlar på näringsidkares vägnar samt var och en som i övrigt väsentligt

bidragit till handlingen.

Näringsidkare som vid marknadsföring av vara eller tjänst uppsåtligen

använder vilseledande framställning, vilken avser hans egen eller annans

näringsverksamhet och är ägnad att påverka efterfrågan på varan eller

tjänsten, domes till böter eller fängelse i högst ett år.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på anställd hos näringsidka­

re och annan som handlar på näringsidkares vägnar.

3 §

Näringsidkare som erbjuder konsument att mot märke eller annat bevis,

vilket utlämnas vid försäljning av vara eller tjänst, erhålla annat än pengar

dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller dock ej om beviset

ger rätt endast till översyn, reparation eller liknande med avseende på det

sålda.

Näringsidkare som i annat fall än som avses i 3 § till konsument bjuder

ut två eller flera varor för ett gemensamt pris eller erbjuder konsument

att vid köp av vara förvärva även annan vara utan ersättning eller mot sär­

skilt lågt pris dömes, om varorna uppenbart saknar naturligt samband och

förfarandet försvårar för konsumenten att bedöma erbjudandets värde, till

böter eller fängelse i högst ett år. Vad som sägs här om vara gäller även

tjänst.

1 Prop. 1970: 57, 3LU 45, rskr 260.

73�7000M. Svensk författningssamling 1970

c* \ . - . L.,

¬

background image

974

1970 ⬢ Nr 412

Den som överträtt vitesförbud dömes ej till ansvar enligt denna lag för

gärning som omfattas av förbudet.

I ringa fall dömes ej till straff för gärning som avses i 2, 3 eller 4 §.

Fråga om förbud enligt 1 § upptages efter ansökan. Sådan ansökan göres

av konsumentombudsmannen. Beslutar denne för visst fall att ej göra an­

sökan, får ansökan göras av näringsidkare som beröres av handlingen eller

av sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare.

Beslut i fråga om förbud enligt denna lag utgör ej hinder att samma

fråga prövas på nytt, när ändrade förhållanden eller annat särskilt skäl

föranleder det.

Om särsldlda skäl föranleder det, kan förbud meddelas även för tiden till

dess slutligt beslut föreligger.

Fråga om förbud enligt 1 § får i fall som ej är av större vikt prövas av

konsumentombudsmannen genom förbudsföreläggande.

Förbudsföreläggande innebär att den som antages ha företagit handling,

som avses i 1 §, till godkännade omedelbart eller inom viss tid förelägges

förbud ^nd vite att fortsätta därmed eller företaga annan liknande handling.

Har föreläggande godkänts, gäller det som förbud som meddelats av mark­

nadsrådet enligt 1 §. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet ut­

satta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av Konungen.

10 §

Talan om utdömande av vite föres vid allmän domstol av åklagare. Sådan

talan får väckas endast efter anmälan av konsumentombudsmannen eller

av annan som hos marlmadsrådet ansökt om förbudet.

Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter anmälan

eller medgivande av konsumentombudsmannen.

11 §

Vid överträdelse av vitesförbud eller av föreskrift i 2�4 §§ kan domstol

efter vad som är skäligt förordna, att vilseledande framställning som finns

på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling eller dylikt skall utplå­

nas eller ändras så att den icke längre är vilseledande. Kan detta syfte ej

uppnås på annat sätt, kan domstolen förordna att egendomen skall förstöras.

Egendom som avses i första stycket får tagas i beslag i avvaktan på för­

ordnande som sägs där. Därvid gäller i tillämpliga delar föreskrifterna om

beslag i brottmål.

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på erbjudan­

de som avses i 3 §.

12 §

Den som bryter mot förbud eller gör sig skyldig till brott mot denna lag

skall ersätta skada som därigenom uppkommer för konkurrerande närings­

idkare.

Rätt till ersättning för skada är förlorad, om talan ej väckes inom fem åf

frän det skadan uppkom.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 412 och 413

975

13 §

Konungen kan med avseende på främmande stat förordna att följande

bestämmelser skall gälla.

Beträffande vara som är försedd med oriktig eller vilseledande ursprungs­

beteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragt

eller tillverkad i den främmande staten eller på någon inom denna belägen

ort, får domstol föreslcriva åtgärd enligt 11 § även i andra fall än som avses

där. Detta gäller dock ej om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar

att utmärka varans art eller om den åtföljes av uppgift som tydligt anger att

varan ej frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den an­

givna orten.

Ansökan om åtgärd enligt andra stycket får göras av åklagare eller, om

denne beslutat att ej göra ansökan, av någon som driver rörelse med vara av

samma slag som den vara ansökningen avser.

Denna lag träder i lu-aft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslu-ivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.