SFS 1999:114 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 1999:114 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
990114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 38, 51 och 52 §§ marknadsförings-

lagen (1995:450) skall ha följande lydelse.

38 §

Talan om förbud eller åläggande enligt 14, 15 eller 17 § väcks vid

Marknadsdomstolen. Om samma kärande, eller en annan kärande i samråd
med denne, samtidigt väcker en talan om marknadsstörningsavgift enligt
22 § eller skadestånd enligt 29 § med anledning av marknadsföringen, skall
dock en talan om förbud eller åläggande väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan om förbud eller åläggande får väckas av
1. Konsumentombudsmannen,
2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, och
3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.
Ett interimistiskt beslut enligt 20 § meddelas av den domstol där en rätte-

gång enligt första stycket pågår.

51 §

2

När Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden efter överkla-

gande enligt 43 §, skall vad som sägs i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalken
och i 39 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden om hovrätten
i stället gälla Marknadsdomstolen.

52 §

Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsu-

mentombudsmannen, skall rätten underrätta ombudsmannen om rätte-
gången.

När ett mål om marknadsstörningsavgift eller skadestånd väcks, skall

tingsrätten underrätta Marknadsdomstolen om rättegången.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
2. Ett mål som vid ikraftträdandet är under handläggning i Stockholms

tingsrätt men som enligt de nya bestämmelserna i stället skall handläggas av
Marknadsdomstolen skall lämnas över dit, om det kommit in till tingsrätten
efter utgången av juni 1998. �&tgärder som har vidtagits under handlägg-
ningen i tingsrätten skall för de mål som överlämnas anses ha vidtagits av
Marknadsdomstolen.

1

Prop. 1997/98:188, bet. 1998/99:LU6, rskr. 1998/99:125.

2

Senaste lydelse 1996:270.

SFS 1999:114

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

5

SFS 1999:72�127

background image

2

SFS 1999:114

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.