SFS 2004:103 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2004:103 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
040103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 4 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om marknadsföringslagen

(1995:450)

dels

att 3, 13 b, 22 och 29 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast efter 13 § skall sättas närmast före 13 b §,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 13 c och 13 d §§, av

följande lydelse.

3 §

I denna lag avses med

produkter

: varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttig-

heter,

marknadsföring

: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är

ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter,

god marknadsföringssed

: god affärssed eller andra vedertagna normer

som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsfö-
ring av produkter,

elektronisk post

: ett adresserat eller på annat sätt individualiserat elektro-

niskt meddelande i form av text, röst, ljud eller bild som sänds via ett all-
mänt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens ter-
minalutrustning tills mottagaren hämtar det.

13 b §

3

En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person an-

vända elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller
andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte
betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till
det på förhand.

Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk

adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till per-
sonen, gäller inte kravet på samtycke enligt första stycket, om

1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk

adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

1

Prop. 2003/04:43, bet. 2003/04:LU16, rskr. 2003/04:147.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om

behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kom-
munikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201,
31.7.2002, s. 37, Celex 32002L0058).

3

Senaste lydelse 2002:565.

SFS 2004:103

Utkom från trycket
den 16 mars 2004

background image

2

SFS 2004:103

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt

och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den
samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

13 c §

Vid marknadsföring med elektronisk post skall meddelandet alltid

innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att
marknadsföringen skall upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till
en juridisk person.

13 d §

En näringsidkare får använda andra metoder för individuell kom-

munikation på distans än sådana som avses i 13 b §, om inte den fysiska per-
sonen tydligt motsatt sig att metoden används.

22 §

4

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidka-
rens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon bestäm-
melse i 5�13 och 13 c §§.

Detsamma gäller om en näringsidkare eller någon som handlar på dennes

vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna
i 14 § första stycket andra och tredje meningen eller 14 a § första stycket 2
tobakslagen (1993:581), 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738) eller 7 kap. 3,
4 eller 10 § radio- och TV-lagen (1996:844).

Vad som sägs i första och andra stycket gäller också en näringsidkare som

uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

29 §

5

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller

ett åläggande som har meddelats med stöd av 14, 15 eller 16 a § eller mot en
föreskrift i 5�13 d §§, skall ersätta den skada som därigenom uppkommer
för en konsument eller någon annan näringsidkare.

Vid bestämmande av ersättningen till näringsidkare får hänsyn tas även

till omständigheter av annan än ekonomisk art.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

4

Senaste lydelse 2002:812.

5

Senaste lydelse 2002:565.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.