SFS 2007:516 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2007:516 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
070516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

2

dels

att 14 och 32 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 6�6 d, 8, 13, 15, 24, 26, 29, 31, 33, 46 a, 52�54, 72, 77, 82,

85, 87, 91 och 92 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 d, 8 b och 8 c samt

40 a�40 d §§, av följande lydelse,

dels

att det i lagen närmast före den nya 40 a § skall införas en ny kapitel-

rubrik av följande lydelse.

1 §

3

Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt,

eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1�10 kap.
denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och däri-
genom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser
om europeiskt patent finns i 11 kap.

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är
1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2. en konstnärlig skapelse,
3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för

affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller

4. en presentation av information.

1 d §

Patent meddelas inte på sådant förfarande för kirurgisk eller terapeu-

tisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller
djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och bland-
ningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.

2 §

4

Patent meddelas endast på en uppfinning som är ny i förhållande till

vad som blivit känt före dagen för patentansökan och tillika väsentligen skil-
jer sig därifrån.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett ge-

nom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. �ven innehållet i en tidi-
gare patentansökan som före nämnda dag gjorts i Sverige anses som känt,
om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första

1

Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194.

2

Lagen omtryckt 1983:433.

3

Senaste lydelse 2004:159. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4

�ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2007:516

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

1*

SFS 2007:515�523

background image

2

SFS 2007:516

stycket att uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som blivit känt
före dagen för patentansökan gäller dock inte i förhållande till innehållet i en
sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tilllämpning av andra stycket, ansökan som av-

ses i 3 eller 11 kap. i vissa fall har samma verkan som en i Sverige gjord pa-
tentansökan finns i 29, 38 och 87 §§.

Patent får meddelas även om uppfinningen inom sex månader innan pa-

tentansökan gjordes blivit allmänt tillgänglig

1. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon

från vilken denne härleder sin rätt eller

2. genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt före-

visat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell ut-
ställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventio-
nen om internationella utställningar.

6 §

5

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före

ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § har angetts i en tidigare ansökan om
patent i Sverige, skall vid tillämpningen av 2 § första och andra styckena
samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden be-
gär det i enlighet med 6 a�6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om
patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har
angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som
nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskon-
ventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (Pa-
riskonventionen), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är an-
slutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO).
Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser nå-
gon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en
svensk patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där
gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

6 a §

6

Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, skall be-

gäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som
åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare,
inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § för den se-
naste ansökan. När prioritet begärs skall sökanden lämna uppgifter om var
och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell
ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden skall
också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första

stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om
detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för
den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än
den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall den nya ingivningsda-
gen gälla vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall

prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sö-

5

Senaste lydelse 2000:1158.

6

Senaste lydelse 2000:1158.

background image

3

SFS 2007:516

kanden skall samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansö-
kan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internationell ansökan,
vilken mottagande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får

göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till
den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i
35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansö-
kan än den som ursprungligen åberopats, skall sökanden i anmälan lämna de
uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan skall ges
in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas
som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en
tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall anmälan
göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock
alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den
internationella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan de-

las enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om
prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som
uppkommer genom delningen.

En begäran eller anmälan enligt första�fjärde styckena får inte göras, om

sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.

6 b §

7

En sökande som har begärt prioritet skall inom 16 månader från den

dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patentmyndig-
heten i fråga om den tidigare ansökan.

1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den

myndighet som har mottagit ansökan.

2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.
Ett bevis eller en kopia som avses i första stycket behöver inte ges in, om

den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.

6 c §

8

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap.,

gäller andra�fjärde styckena såvitt avser en sökandes skyldigheter enligt
6 b §.

Sökanden skall ge in det bevis som avses i 6 b § första stycket 1 endast

om patentmyndigheten förelägger sökanden att göra det.

Sökanden får i stället enligt regel 17.1 i tillämpningsföreskrifterna till den

i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete
ge in kopian av den tidigare ansökan till den i 35 § angivna internationella
byrån eller till den mottagande myndigheten, eller begära att den överförs
till den internationella byrån enligt samma regel.

Om en kopia av den tidigare ansökan har kommit in till den internatio-

nella byrån enligt den regel som anges i tredje stycket, får patentmyndighe-
ten kräva en kopia och en översättning av en sådan kopia endast i enlighet
med regel 17.2 i de tillämpningsföreskrifter som anges i tredje stycket.

7

Senaste lydelse 2000:1158.

8

Senaste lydelse 2000:1158.

background image

4

SFS 2007:516

6 d §

9

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan som uppfin-

ningen har angetts i.

Om den som har gjort den första ansökan eller hans eller hennes rättsinne-

havare senare till samma myndighet har gett in en ansökan som avser samma
uppfinning, får den senare ansökan åberopas som prioritetsgrundande. Detta
gäller dock bara om den tidigare ansökan när den senare ansökan ges in

1. har återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit allmänt till-

gänglig och

2. inte kvarlämnar någon rätt som grundas på den eller har utgjort grund

för någon rätt till prioritet.

Om någon har fått prioritet på grund av en senare ansökan enligt andra

stycket, får den tidigare ansökan inte längre åberopas som grund för priori-
tet.

8 §

10

En ansökan om patent skall göras skriftligen hos patentmyndigheten

eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat
eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande

även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks
skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen
avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste
anges i patentkravet. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen
kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om
uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock
alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Be-
skrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning
av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt ma-
terial eller innebär användning av ett sådant material skall i de fall som
anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren
i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och

patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om
innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avse-
ende.

Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansö-

kan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange
grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall
godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är
riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den
som sökanden angett som uppfinnare, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden skall betala en ansökningsavgift. För ansökan skall sökanden

också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slut-
ligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsda-

gen enligt 8 b eller 8 c § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

9

Senaste lydelse 2000:1158. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

10

Senaste lydelse 2004:159.

background image

5

SFS 2007:516

8 b §

Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgif-

ter getts in:

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är en

ansökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sö-

kanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som
a) en beskrivning av uppfinningen eller
b) ritningar som avser uppfinningen, eller
4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansö-

kan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om
dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den getts in till.

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är

uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kon-
takta sökanden, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden
att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden skall någon pa-

tentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om
ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två
månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in.
Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts skall lämnas i
föreläggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, skall

som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister av-
hjälpts, om något annat inte följer av 8 c §.

8 c §

Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 b § finner att det sak-

nas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskriv-
ningen eller patentkraven, skall sökanden föreläggas att komplettera hand-
lingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplette-
ring med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, skall som
ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något
annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläg-
gande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag
då någon av uppgifterna enligt 8 b § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de

gavs in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen
för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan getts in i enlighet med första

stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande de-

larna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och

2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare an-

sökan inom den tid som anges i första stycket.

En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare

ansökan getts in till patentmyndigheten.

13 §

En ansökan om patent får inte ändras så, att patent söks på något som

inte framgick av ansökan på ingivningsdagen.

background image

6

SFS 2007:516

15 §

Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 b och 8 c §§, inte har följt

vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att
det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, skall sökanden föreläg-
gas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får
patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den
finner nödvändiga.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller

vidta åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. En
upplysning om detta skall lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader

efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för
att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Betalar inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen

avskrivas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på
denna grund får inte återupptas.

24 §

11

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat pa-

tent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio
månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och

ge denne tillfälle att yttra sig.

�&terkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om

det finns särskilda skäl.

26 §

12

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent

får överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett
slutligt beslut enligt 8 b § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slut-
ligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och
invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkal-
lar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje

stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring
enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket
ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den
som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte

stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i

75 §.

29 §

En internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndig-

heten fastställt en internationell ingivningsdag, skall i Sverige ha samma
verkan som en svensk patentansökan med samma ingivningsdag. Det som
sägs i 2 § andra stycket andra meningen skall dock gälla endast om ansökan
fullföljts enligt 31 §.

11

Senaste lydelse 2000:1158.

12

Senaste lydelse 1993:1406.

background image

7

SFS 2007:516

31 §

13

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i

Sverige, skall sökanden inom 31 månader från den internationella ingiv-
ningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs
till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska av den internatio-
nella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan
är avfattad på svenska, en avskrift av ansökan. Sökanden skall inom samma
tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första

stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterli-
gare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den se-
nare fristen.

Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökan anses

återkallad såvitt avser Sverige.

33 §

14

Om en internationell patentansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller

2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna
paragraf eller i 34�37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden
tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första
stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patent-

myndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan

innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet en-
ligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på
svenska, så snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patentmyndig-
heten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56

och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har bli-
vit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgäng-
liga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökan de krav när det gäller form och innehåll som fö-

reskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna
till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

4 a kap. Patentbegränsning m.m.

40 a §

En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras

så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs.
En begäran enligt första stycket skall avslås om det vid tidpunkten för be-

gäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den
i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av
europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om
ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller
begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den eu-

13

Senaste lydelse 1984:937. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14

Senaste lydelse 2000:1158.

background image

8

SFS 2007:516

ropeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket förklaras
vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares

samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i an-
språk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår
vid en domstol.

För en begäran enligt första stycket skall patenthavaren betala en särskild

avgift.

40 b §

Om patenthavaren inte har följt bestämmelserna i 40 a § eller om en

begäran om patentbegränsning inte är förenlig med bestämmelserna i 52 §
första stycket 2�4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom en
viss tid vidta rättelse.

Om patenthavaren inte hörs av eller om begäran även efter det att patent-

havaren har yttrat sig inte kan bifallas, skall begäran avslås, om

1. patenthavaren har haft tillfälle att yttra sig över hindret och
2. det inte finns anledning att ge patenthavaren ett nytt föreläggande.

40 c §

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att

bifalla en begäran enligt 40 a §, skall patentet begränsas eller upphävas i en-
lighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet. Om patentet
har begränsats skall patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla
en ny patentskrift tillgänglig.

Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för patentan-

sökan.

40 d §

I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren

skyldig att informera domstolen om att en begäran om begränsning eller
upphävande av patentet har gjorts.

46 a §

15

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt

eller en gemenskapens växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare
meddelat patent kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyd-
das av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att växtsorten skall
kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att
växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt in-
tresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt eller en ge-

menskapens växtförädlarrätt har innehavaren av växtförädlarrätten rätt att på
skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att utnyttja patenthavarens
uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk

uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en
skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306) och,
vad gäller en gemenskapens växtförädlarrätt, i artikel 29 i rådets förordning
(EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt

16

.

15

Senaste lydelse 2004:159.

16

EUT L 162, 30.4.2004, s. 38 (Celex 32004R0873).

background image

9

SFS 2007:516

52 §

17

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1�2 §§ inte är uppfyllda,
2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman

med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen,

eller

4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet medde-

lats.

Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, skall patentskyddets omfatt-

ning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkra-
ven, om

1. patenthavaren yrkar det och
2. det är förenligt med första stycket 2�4.
Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått pa-

tentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i femte stycket får talan föras av var och en som li-

der förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den
myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den

som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig
ha sådan rätt. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig
ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga om-
ständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när pa-
tentet meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas
senare än tre år efter patentets meddelande.

53 §

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet en-

ligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom
eller henne. Bestämmelserna i 52 § femte stycket skall tillämpas när det gäl-
ler tiden inom vilken talan skall väckas.

Om den som frånkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen

yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller
hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbör-
jade utnyttjandet eller genomföra det planerade utnyttjandet med bibehål-
lande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsätt-
ningar även den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.

En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast till-

sammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.

54 §

Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från paten-

tet, skall myndigheten förklara att patentet har upphört i sin helhet.

�r patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betal-

ningssäkring eller pågår en tvist om överföring av patentet vid domstol, får
patentet inte förklaras ha upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller be-
talningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.

17

Senaste lydelse 2004:159.

3*

SFS 2007:515�523

background image

10

SFS 2007:516

72 §

18

Om sökanden eller patenthavaren trots att han eller hon har iakttagit

all omsorg som har betingats av omständigheterna har lidit rättsförlust på
grund av att han eller hon inte har vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten
inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen och vidtar han
eller hon åtgärden inom två månader från det att förfallet upphörde, dock se-
nast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åt-
gärden skall anses vidtagen i rätt tid. Om sökanden eller patenthavaren vill
få en sådan förklaring, skall han eller hon inom den tid som nu har angetts
för åtgärden begära den hos patentmyndigheten och betala en avgift.

När det gäller den frist som avses i 6 § får en förklaring enligt första

stycket ges endast om den ansökan för vilken prioritet åberopas ges in senast
inom två månader från fristens utgång samt en begäran om förklaring gjorts
och avgiften betalats inom samma tid.

I fråga om en internationell patentansökan som har fullföljts i Sverige en-

ligt 31 § tillämpas första och andra styckena också om sökanden har lidit
rättsförlust på grund av att han eller hon inte har iakttagit en frist gentemot
den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyn-
digheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetspröv-
ning eller internationella byrån. Den åtgärd som inte har vidtagits inom fris-
ten skall i de fall som avses här vidtas hos patentmyndigheten.

77 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, medde-

lar föreskrifter om verkställigheten av denna lag. Diarier hos patentmyndig-
heten skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen
bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att handlingar i ärenden angående

ansökan om patent får lämnas ut till en myndighet i annan stat.

Regeringen får också meddela föreskrifter om
1. att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patent-

myndigheten, får äga rum hos en myndighet i annan stat eller hos en interna-
tionell institution samt

2. att den som söker patent på en uppfinning, för vilken han eller hon sökt

patent i en annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten
i den staten delgivit honom eller henne om prövningen av uppfinningens pa-
tenterbarhet.

Föreskrifter om redovisningsskyldighet enligt tredje stycket 2 får dock

inte meddelas i fråga om sådan patentansökan som avses i 3 kap., om den
varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och en
rapport om denna prövning getts in till patentmyndigheten.

82 §

Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom

tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut
att meddela patentet till patentmyndigheten har gett in en översättning till
svenska av den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patent-
verket och inom samma tid betalat en avgift för offentliggörandet. Beslutar
det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i änd-
rad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade
texten.

18

Senaste lydelse 1993:1406. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

11

SFS 2007:516

�versättningen skall hållas tillgänglig för var och en. Den skall dock inte

hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den euro-
peiska patentansökan.

Har översättningen getts in och avgiften betalats inom föreskriven tid och

har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet eller
beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse eller
begränsas, skall det kungöras av patentmyndigheten.

85 §

Om det europeiska patentverket har beslutat att begränsa eller helt el-

ler delvis upphäva ett europeiskt patent, skall detta ha samma verkan som
om patentet i motsvarande mån begränsats eller förklarats ogiltigt i Sverige.
För att ett begränsningsbeslut skall få verkan i Sverige måste dock förutsätt-
ningarna i 82 § vara uppfyllda. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet.

87 §

En europeisk patentansökan, för vilken det europeiska patentverket

fastställt ingivningsdag, skall i Sverige ha samma verkan som en svensk pa-
tentansökan med samma ingivningsdag. �&tnjuter ansökan enligt den europe-
iska patentkonventionen prioritet från tidigare dag än ingivningsdagen, skall
sådan prioritet beaktas.

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra meningen skall publiceringen

av en europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska
patentkonventionen jämställas med att ansökan blir allmänt tillgänglig enligt
22 §. Detta gäller även en publicering som avses i artikel 153.3 eller 153.4 i
konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket jäm-
ställs med en publicering som sker enligt artikel 93.

91 §

Om sökanden eller patenthavaren ger in en rättelse av en översättning

som avses i 82 § till patentmyndigheten och betalar en avgift för offentliggö-
randet av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare.
En rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den ur-
sprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har rättelsen inkommit och av-
giften betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och
en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

Om sökanden ger in en rättelse av en översättning som avses i 88 § och

betalar en avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, skall
patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översätt-
ningen tillgänglig för var och en. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den
rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan en rättad översättning blev gällande, i god tro börjat ut-

nyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt den tidigare
översättningen inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt el-
ler vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han eller hon den rätt som anges i
74 § andra och tredje styckena.

92 §

Om det europeiska patentverket har beslutat att begränsa eller helt el-

ler delvis upphäva ett europeiskt patent eller har beträffande en europeisk
patentansökan inträtt sådant förhållande som avses i 89 §, men förklarar det
europeiska patentverket enligt den europeiska patentkonventionen patentha-
varen eller sökanden återinsatt i tidigare rättigheter, gäller detta även i
Sverige.

background image

12

SFS 2007:516

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Har någon, efter det beslutet meddelades eller förhållandet inträdde men

innan det europeiska patentverket utfärdat kungörelse om förklaring som av-
ses i första stycket, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i
Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han eller hon den rätt
som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Om det europeiska patentverket har undanröjt ett beslut enligt artikel

112 a i den europeiska patentkonventionen, gäller beslutet om undanröjande
även i Sverige. Om ett europeiskt patent har blivit gällande i Sverige efter
det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut,
skall bestämmelserna i andra stycket tillämpas, om utnyttjandet påbörjats el-
ler åtgärder vidtagits innan beslutet om undanröjande kungjordes. Motsva-
rande gäller om patentskyddets omfattning för ett i Sverige gällande europe-
iskt patent har utvidgats efter det att det europeiska patentverket beslutat om
undanröjande av ett beslut.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a�6 d, 8, 8 b, 8 c, 13�15, 24, 26,

29, 31�33, 40 a�40 d, 46 a, 52�54, 72, 77 och 91 §§, den 1 juli 2007 och i
övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna skall, om annat inte följer av punkten 3 eller 4,

tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar som

gjorts före ikraftträdandet gäller 6 d, 13 och 14 §§ i äldre lydelse.

4. Har någon före den 1 juli 2007 i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja

en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas
med tillämpning av 40 a�40 c §§ eller 52 § andra stycket, och utgör utnytt-
jandet intrång i patentet till följd av att de ändrade patentkraven tillförts upp-
gifter som inte framgick av kraven i deras lydelse före begränsningen, får ut-
nyttjandet med bibehållande av dess allmänna art fortsättas utan hinder av
patentet. Detsamma gäller för den som före ikraftträdandet har vidtagit vä-
sentliga åtgärder för ett yrkesmässigt utnyttjande av uppfinningen. Rätten att
fortsätta utnyttjandet får övergå till någon annan endast tillsammans med
den rörelse där den har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Carl Josefsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.