SFS 1971:627

710627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i mö nsterskyddslagen (1970:485);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 22 och 47 §§ mönsterskyddslagen
(1970: 485) skall ha nedan angivna lydelse.

22 § Talan enligt 21 § föres hos patent- och registreringsverkets be­
svärsavdelning genom besvär inom två månader från beslutets dag. Den

som vill an föra besvär skall inom samma tid erlägga fastställd besvärsav­

gift vid påföljd att besvären annars icke upptages till prövning.

Mot beslut p å besvärsavdelningen får talan föras av sökanden, om be­

slutet gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär

inom två månader från beslutets dag.

47 § Talan mot annat slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt

denna lag än som avses i 21 § föres genom besvär hos patent- och regist­
reringsverkets besvärsavdelning inom två månader från beslutets dag.
Den som vill anföra besvär skall erlägga fastställd besvärsavgift inom
samma tid vid påföljd att besvären annars icke upptages till prövning.

Talan mot besvärsavdelningens beslut föres hos regeringsrätten ge­

nom besvär inom två månader från beslutets dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

SFS 1971: 627

Utkom från trycket

den 27 juli 1971

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

1523

¬

background image

SFS 1971: 627

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.