670837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 837

Patentlag;

given Stockholms slott den 1 deceml^cr 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Giids nåde, Sveriges, Götes och

e n cl e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksciageni, funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

AUmaima lestiunmclser

1 §.

Den som. gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller

den till vilken uppfinnarens rätt övergått äger efter ansökan erhålla patent

pä uppfinningen och därigenom förvärva ensamrätt att jTkesmässigt ut­

nyttja uppfinningen enligt denna lag.

Patent meddelas icke på

1) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän

ordning,

2) växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för

framställning av växter eller djur; patent må dock meddelas på miltro-

biologiskt förfarande och alster av sådant förfarande.

2 §.

Patent meddelas endast på uppfinning som väsentligen skiljer sig från

vad som blivit känt f�re dagen för patentansökningen.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett

genom skrift, föredrag, ntnyttjande eller på annat sätt. �ven innehållet i

patentansökan som före nämnda dag gjorts här i riket anses som känt, om

denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22

^

^

^

Patent må dock meddelas utan hinder av att uppfinnmgep. mom sex må­

nader innan patentansökningen gjordes blivit allmänt tihgänglig

1) till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller nå­

gon från xdllcen denne härleder sin ratt eller

- i j

2) genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sm ratt

förevisat uppfinningen på officiell eller officiellt erkänd internationell ut­
ställning.

3 §.

De.i genom patent förvän-ade ensamrättm innebär all, med de undantag

som anges nedan, annan än patenthavaren ej nii utan dennes lo, utnytlj

' I'rop. IDCG: 40; L'U 1007:53; Bskr 325,

442�67SOOO. Soensk författningssamling 1967, Nr S37 840

¬

background image

19G7 ⬢ Nr 837

] / / ö

uppfinnini^cn vrkesiiiässigl genom att använda patentskyddat förfarande,

nom alt tillverka, införa, använda eller till försäljning, uthyrning eller ut-

läning utbjuda patentskyddat alster eller på annat sätt.

' Avser uppfinningen förfarande för tillverkning av alster, omfattar ensam­

rätten även alster som tillverkats enligt förfarandet.

' Ensamrätten omfatlnr ieke utnyttjande av alster, som sålts här i riket

i butik eller på därmed jämförligt sätt i strid mot ensamrätten, om köparen

md köpet icke ägde eller bort äga kännedom om att ensamrätten kränktes.

4 §.

Den som utnyttjade uppfinning yrkesmässigt här i riket när ansökan om

patent därå gjordes må utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet med

bibehållande av dess allmänna art, om utnyttjandet icke innefattade uppen­

bart missbruk i förhållande till patentsökanden eller någon från vilken

denne h.ärledcr sin rätt. Sådan rätt till utnyttjande tillkommer under mot-

svai-andc förutsättningar även den som vidtagit väsentliga åtgärder för att

utnyttja up])finningen yrkesmässigt här i riket.

Rätt enligt första stycket må övergå till annan endast tillsammans med

rörelse, vari den uppkommit eller utnyttjandet avsclts skola ske.

5 §.

Ulan hinder av patent må uppfinningen utnyttjas på utländskt fartyg,

luftfartyg eller annat utländskt sanifärdsmedel för dess behov, när det till­

fälligt inkommer till riket vid regelbunden trafik eller eljest.

Konungen äger förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan

hinder av patent må införas till riket och användas här för reparation av

luftfartyg, hemmahörande i främmande stat i vilken motsvarande förmåner

medgivas för svenska luftfartyg.

§.

Konungen äger lörordna, att ansökan om patent på uppfinning, vilken

angivits i ansökan om skydd utom riket, skall vid tillämpning av

_ s törsta oeh andra styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med ansök­

ningen utom riket om sökanden yrkar det.

I förordnande skola anges de" närmare villkor, under vilka sådan kon-

vcntionspnoritet må åtnjutas.

TI

^

Jnnehavare av patent äger erhålla tilläggspatent på utveckling av uppfin-

ningen, om ansökan härom inkommit innan ansökningen om iiuvudpaten-

tet blev ällmänt tillgänglig enligt 22 §.

villkoret enligt 2 § första styc-

natentet

i '

innehållet i ansökningen om huvucl-

annat ei föl nrr

samtidigt, med huvudpalcntet, om

mans med huk.dpMcmet. '

tet ciLr

pnlentliavarcn avsiar från pateii-

tent för återsmdon

e ogiltigt, utgör tilläggspatcnlet självständigt pa-

,.atnS

R, f Ixlin- Finnas flera lillSggspalenl till Intvutl-

de övrigAsom tilläggspåemUm deuä.'"''®"'''''""'"''

l>"vndpalent och

¬

background image

1967 . Nr 837

2 KAR

1779

PatentaDsökan ock dess handläggmtig

8 §.

PalcnlnijTidighel for Sverige är patent- och registreringsverket.

9 §.

Ansökan om patent göres skriftligen hos patentmyndigheten.
Ansökningen skall innehålla beskrivning av uppfinningen, innefattande

även ritningar cm sådana behövas, samt bestämd uppgift om vad som

sökcs skyddat genom patentet (patentkrav). Beskrivningen skall vara så

tydlig, att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen.

I.ansökningen skall uppfinnarens namn anges. Sokes patent av annan

än uppfinnaren, skall sökanden stjnka sin rätt till uppfinningen.

Sökanden skall erlägga fastställd ansökningsavgift,

10 §.

I samma ansökan må icke sökas patent på två eller flera uppfinningar,

som äro oberoende av varandra.

11 §.

Sokes patent på uppfinning som framgår av tidigare av sökanden ingiven

patentansokan "vålken icke slutligt avgjorts, skall den senare ansökningen

på de \-iIlkor Konungen bestämmer anses gjord vid den tidpunkt då de hand­

lingar av vill;a uppfinningen framgår inkommo till patentmyndigheten, om

sökanden jTkar det.

12 §. .

Sökande som ej har hemvist här i riket skall ha ett här bosatt ombud,

som äger företräda honom i allt som rör ansökningen.

13 g.

.

Ans�lcan o m patent må icke andras så, att patent sokes på något som ej

framgick av ansökningshandlingarna när ansökningen gjordes eller enligt

14 § skall anses gjord.

14 §.

�ndrar sökanden ansökningen inom sex. månader från den dag då an­

sökningen gjordes, skall ansökningen anses gjord \id den tidpunkt då and­

ringen vidtogs, om han yrkar det.

'

Yrlcande enligt första stycket må framställas endast en gång och må ej

återtagas.

15 §⬢

.

Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan ^

ner patenlm-\Tidigheleii annat hinder fSreligga for bhall ti)l ansokmnae ,

skall sökanden föreläggas alt inom viss tid avge yttrande eller iidtaga

''untoliler sökanden att inom förelagd '.if

vidtaga åtgärd för alt avhjälpa aninärkt_brist skall ansökningen avskrivas.

Underrättelse därom skall intagas i föreläggandet.

månader efter

Avskriven ansökan återupptagas,

Jdtaeer åt"ärd for

Utgången av förelagd tid inkommer med yttrande

k''oe

atfavhlälpl Mst oeh inom samma tid erlägger festställd åtempptagnings-

avgift.

¬

background image

1967 ⬢ Nr S37

1 i o U

16 §.

även eflcr del yttrande avgivits hinder för bifall till ansöl;.

nin"cn och liar sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall an-

sökriingen avsläs, oni anledning ej förekommer alt ge sökanden nytt före-
läggande.

1' S*

Päslär nägon inför patcntmyndighelen bättre rätt till uppfinningen än

söimiulcn och finnes saken tveksam, må patentmyndigheten förelägga ho­

nom all väcka talan vid domstol inom ^iss tid vid äventyr att påståendet

lämnas ulan avseende vid patentansökningens fortsatia prövning.

�r tvist om bättre rätt till uppfinningen anhängig vid domstol, må patent-

ansökningen föl-klaras vilande i avhidan pä att målet slutligt avgöres.

18 §.

Visar någon inför patcntmyndiglieten att han äger bättre rätt till upp.

tinningen än sökanden, skall patentmyndigheten överföra ansökningen på

honom, om han yrkar det. Den som får patentansökan överförd på sig

slcall e rlägga ny ansökningsavgift.

Yrkas överföring, må ansökningen icke avskrivas, avsläs eller bifallas förr­

än vrkandet slutligt prövats.

19 §.

�ro ansökningshandlingarna fullständiga och finnes ej hinder för patent

föreligga, sk'all ansökningen godkännas för utläggning enligt 21 §.

Sedan ansökningen godkänts för utläggning, må patentkraven icke ut­

vidgas eller yrkande enligt 14 § framställas.

20 §.

Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning skall

sökanden erlägga fastställd tryckningsavgift. Sker det ej, skall ansökningen

avskrivas. Avskriven ansökan åtcrupptagcs, om sökanden inom f^Ta måna­

der efter utgången av sagda tid erlägger tryckningsavgiften jämte fastställd

ålcrupptagningsavgift.

Sökcs patent av uppfinnaren och begär han befrielse från tryckning.s-

aygiften inom tva manader efter det att ansökningen godkänts för utlägg­

ning, må patentmyndigheten medge honom sådan befrielse, om han liar

avsevärd svårighet att erlägga avgiften. Avslås framställningen, skall av-

gitt som erlägges inom tva manader därefter anses crlagd i rätt tid.

21 §.

Sedan tryckningsavgift enligt 20 § erlagts eller befrielse från trycknings-

avgiltcn medgivits, skall patentmyndigheten utlägga ansökningen för att be-

inkomma med invändning mot ansökningen.

Utläggningen skall kungöras.
fr'!nTonm-"1

sl^nftligen hos patentmyndigheten inom tre månader

11 an kungorelscdagen.

av\'c'^;kiävninl'^j!

ansökningen utlägges skola tryckta exemplar

finnas \tt tillA

^ P^^'^ritkrav, med uppgift om sökanden och uppfinnaren,

unnas alt tillgå hos patentmyndigheten.

17.'

22 §.

äreS hål5aruflgängl£®r;fen

""''SS"

J'^nSIingarna i

des, eller, onf honvenr

dag dä patcnlnnsökningcn gjor*

begäres, skola handlinjadms, den dag från vilken prioriteten

. . Skola handlingarna hållas tillgängliga för envar, även im ansök-

¬

background image

1967 . Nr 837

17SI

ningen lel^e ullagls. Har beslut fattats om avsltrivning eller avslag, skola

l,andlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansök­

ningen ätcriipptages eller anför besvär.

På framslällmng av sökanden skola handUngarna hållas tillgängliga tidi­

gare än som följer av första och andra styckena.

När handlingarna bli tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, skall

Kungörelse därom utfärdas.

Innehåller handling företagshemlighet och rör den icke uppfinning varå

patent sökcs, äger patentmyndigheten, om särskilda skäl föreligga, på yr-

Kande förordna att handlingen icke må utlämnas. Har sådant yrkande fram-

slällls, må handlingen icke utlämnas förrän yrkandet ogillats genom heslut

«;oni vu nnit laga kraft.

23 §.

Efter utgången av den i 21 § andra stycket föreskrivna tiden upptages an­

sökningen till fortsatt prövming för avgörande av frågan huruvida ansök­

ningen skall bifallas. Vid denna prövning äga 15�18 §§ tillämpning.

Har invändning gjorts, skall sökanden underrättas därom och tillfälle

beredas honom att yttra sig över invändningen,

24 §,

Talan mot slutligt beslut av patentmyndigheten på patentavdelningen i

ärende angående ansökan om patent må föras av sökanden, om del gått ho­

nom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits oaktat invändning fram­

ställts i behörig ordning, må talan föras av den som gjort invändningen.

�&terkallar invändaren sin talan, må denna Idtväl prövas, om särskilda skäl

föreligga.

_

,

o

j-

Mot heslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 15 § tredje

stycket eller 20 § första stycket avslagits eller yrkande om överföring en­

ligt 18 § bifallits^ må talan föras av sökanden. Mot beslut, varigenom yr­

kande om överföring enligt 18 § avslagits, må talan föras av den som fram­
ställt yrkandet.

.

nr, c e

%

«

t t

Mot beslut, varigenom yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket

avslagits, må talan föras av sökanden eller den som eljest framställt yrkan­
det.

25 §⬢

.

.

,

Talan enligt 24 § föres genom besvär hos patent- och

®

besvärsavdelning inom två månader från beslutets dag. en

föra besvär skall inom samma tid erlägga fastställd besvarsavgift vid på­
följd att besvären icke upptagas till prövning,

nyn dpt ^ått

Mot beslut på be svärs avdelningen må talan foras

' månader

honom emot. Talan föres genom besvär hos Konungen mom

i 22 §.femte stycket äga motsvarande tU.ämpning be-

träffande handlingar som inkomma till Konungen.

Patent är meddelat.

laga kraft. När patent meddelate, skall

tryckts enligt

fardas. Har beslcrhuing eller patentkrav ^

handlingarna, med upp^t

21 § tredje stycket, skola

skick finnas att tillgå hos

om patenthavaren och uppfinnaren, i siuuigx

patentmjmdigheten.

... tiUg^Tiglig f ör envar, skall be-

Avskrives eller avslås ansökan, som blivit tuigang K

slutet kungöras när det vunnit laga kraft-

¬

background image

19G7 ⬢ Nr 837

j / 6�

27 §.

iMeddelal patent antecknas i patentregistret som föres av patentmyndig.

luden.

3 KAP.

Nordisk patentansökan

28 §.

Konungen äger efter överenskommelse med Danmark, Finland ocli Norge

om alt patent på uppfinning skall kunna erhållas för Sverige, Danmark,

Finland och ?>'orge e ller för tre av dessa stater efter ansökan om patenten i

en av de stater som ansökningen omfattar (nordisk patentansökan) förord­

na, all bestämmelserna i 29�38 §"§ sko la lända till efterrättelse.

29 §.

Nordisk i}alenlansökan här i riket skall avse patent, förutom för Sverige,

antingen för Danmark, Finland och Norge eller för två av dessa stater.

Sådan ansökan behandlas och prövas, med iakttagande av bestämmelserna

i detta kapitel, enligt vad som gäller för patentansökan i allmänliet. Pa­

tent, som meddelats på grund av sådan ansökan, äger samma giltighet här

i r iket som annat här meddelat patent.

Meddelas på grund av nordisk palentansökan i Danmark, Finland eller

Norge ])atent för Sverige, gäller patentet här i riket som om det meddelats

här.

Föreligga i fråga om patent som meddelats i Finland beskrivning och

patcntkrav på såväl svenska som finska språket och råder icke överens­

stämmelse mellan texterna, omfattar patentskyddet här i riket endast vad

som framgår av båda texterna. Patentskyddet bestämmes dock enbart med

hänsyn till den svenska texten, om denna är avgörande i Finland.

30 §.

T fr aga om nordisk palentansökan här i riket äger hestämmclscn i 2 §

andra slyckct sista punkten motsvarande tillämpning med avseende på tidi­

gare patentansökan i annan stat som omfattas av ansökningen. Beträffande

ansökan om patent enbart för Sverige äger nämnda bestämmelse motsva­

rande tillämpning med avseende på nordisk patentansökan som gjorts i an­

nan stat och som omfattar Sverisc.

^

.

31 §.

A'vser nordisk patentansökan här i riket även Finland, må patentansök­

ningen godkännas för utläggning endast om beskrivning och patentkrav

forehgga även på finska språket.

32 §.

I fraga om nordisk patentansökan här i riket skola tryckta exemplar av

k'ri TTT* 1T-* rr A-»/-*!-*

T-, ..X ! .,^

11

. _

_

*⬢'

^

irom är stadgat.

vr

T T

..

33 §.

Sver1"e"

S.iorts i annan stat och som omfattar

¬

background image

1967 . Nr 837

1,83

Tryck la cxempl^ av beskrivning och patentkrav skola finnas att tUleä

liospalcntmyndigheten harinket.

mnas au tuiga

34 §.

Jnvundmng mot nordisk patentansökan här i riket må göras, förnlom

hos pat^hnyndigheten har i riket, hos patentmyndighelen i annan stat

som omfattas av ansökningen.

Inkommer till patentmyndigheten här i riket Invändning mot nordisk

palcntansolmn, som gjorts i annan stat och som omfattar Sverige, skall pa­

ten tmyndighe ten ofördroj ligen översända handlingen till patentmyndigheten

i den andra staten. Där\id skall dagen dä handlingen inkom anges,

35 §.

Nordisk patentansökan, som gjorts här i riket och som omfattar Sverige,

Danmark, Finland och Norge, må ändras till nordisk patentansökan för

Sverige och två av de �^Tiga staterna.

Nordisk patentansökan, som gjorts här i riket, må ändras till särskild

patentansökan för Sverige.

Furetages ändring som avses i andra stycket eller återkallas ansökan hos

palcnlmyndighetcn här i rilret, må sökanden enligt vad därom är stadgat

fullfölja den som särskild ansökan i arman stat, som omfattas av ansök­

ningen. Vill sökanden sålunda fullfölja ansökningen, skall han samtidigt

med ändringen eller återkallelsen avge förklaring därom till patentmyndig­

helen här i riket.

Hållas handlingarna i ansökningsärendet tillgängliga enligt 22

skall om

ändring, återkallelse och, förklaring som avses i första�tredje styckena ut-

färda.s kungörelse. Förklaring skall även intagas i kungörelse enligt 21 §

forsla stycket.

30 §.

�ndras nordisk patenlansökan, som gjorts i annan stat och som omfattar

Sverige, till ansökan för den staten eller återkallas ansökningen^och har

sökanden enligt 35 § avghdt förklaring att han vill fullfölja ansökningen

.som särskild patentansökan för Sverige, skall ansökningen upptagas och

prövningen forisättas av patentmyndigheten här i riket, om sök^den gör

anmälan härom hos denna myndighet inom två månader från ändrmgen

eller återkalleksen. Hållas handlingarna i ärendet tillgängliga enligt 22

skall anmälningen kungöras.

,

-u

- .

Ansökan som upptages enligt första stycket skall behandlas och prova

som om den ursprungligen gjorts här i filtet som patentansok^ or \e-

rige. Sökanden skall dock erlägga fastställd ansokningsavgift har i riket,

även om han erlagt ansökningsavgift i den stat där ansoknmgen gjor es.

37 §

Fifalles nordisk patentansökan, som gjorts här i riket, skall patentbreve

utvisa för vilka stater patent meddelats.

38 §

Konungen äger, efter a\dal därom med

diska patentansökningar som göras här i riket

f

Umtmyndigheten i annan stat. som omfattas av

J^are bestämmelser i förordnandet. Förordnande som nu sagts må icke a%se
ansökan av den som är bosatt här i

stat. forordna att

Konungen äger även, efter avtal därom med berörd stat, loror^a

nordiska pat en t ans ökningar, som gjorts i annan s a oc

o

¬

background image

1784

1967 ⬢ Nr 837

.in

' ⬢⬢ rinmn-is till patentmyndiglietcn hiir i riket. Ansökan, som överUinmas

I" n°rs'id'int förorcln.inde, skal! beliandlas och provas som om d»a

sprunsligc" gjoJds hiir 1 riket.

4 KAP.

Patents omfattning och giltighetstid

39 §.

Pntcntskyddels omfattning bestämmes av patentkraven. For förståelse av

palenlkraven må ledning hämtas från beskrivningen.

40 §.

Meddelat patent kan upprätthållas intill dess sjutton år förflutit fn

den dag då patentansökningen gjordes.

_ ^

Om upprätthMlande av tilläggspatent stadgas i /

5 KAP.

�&rsavgifter

41 §.

För patent, som icke är tilläggspatent, skall för varje år räknat frän den

dag patentansöluiingen gjordes (patentår) erläggas fastställd årsavgift, om
annat icke hestämts med stöd av 73 §.

Har tilläggspatent övergått till självständigt patent enligt bestämmelserna

i 7 § tredje stycket, skall från och med närmast följande patenläi* erläggas

ärsavglft med belopp, som skulle ha utgått för hinmdpatentet om det alll-

jämt varit gällande.

42 §.

�&rsavgift förfaller till betalning första dagen av det patentår den avser.

�&rsavgift för patentår, som börjat innan patentet meddelats eller inom tva

månader därefter, förfaller dock först den dag då två månader förflutit

efter patentets meddelande. �&rsavgift må icke erläggas före patentets med­

delande och ej heller tidigare än sex månader före patentårets början.

Innehas patentet av uppfinnaren och har han avsevärd svårighet att er­

lägga årsavgift, må patentmjmdigheten medge honom anstånd under högst

tre år från patentets meddelande, om han gör framställning därom se­

nast den dag då årsavgift första gången förfaller. Avslås framställningen,

skall avgift som erlägges inom två månader därefter anses erlagd i rätt tid.

�&rsavgift må, med den förhöjning som må vara fastställd, erläggas inom

sex månader efter patentårets ingång eller i fråga om patentår, som börjat

innan patentet meddelats, efter sistnämnda tidpunkt. �&rsavgift, med v^ns

erläggande anstånd medgivits enligt andra stycket, må med samma pr-

höjning erläggas inom sex månader efter den tidpunkt till vilken anstånd

erhållits.

6 KAP.

Licens, överlåtelse m . m.

43 §.

Har patenthavaren medgivit annan rätt att yrkesmässigt utnyttja upp­

finningen (licens), äger denne överlåta sin rätt vidare endast om avtal träf­

iats därom.

lec

¬

background image

1967 . Nr 837

,755

M §.

"^Säran aa-

�~.n''n::nsc�~' aloS!

""

^⬢'^>1 antecUaiagen

Bcslämmelserna i första och andja styckena äga molsvarancie tillämp-

nins beträffande tvångslicens och ratt soin avses i 53 § andra stycket

I mål elier ärende angående patent anses den som patenthavare, Vilken

scMiasl bhvit införd i patentregislret i sådan egenskap,

45 §,

Ha tre år förflutit sedan patent meddelades och tillika fyra år sedan

patent an sökningen gjordes och utövas icke uppfinningen inom riket i skä­

ligt omfång, äger den som här i riket vill utöva denna erhålla tvångslicens

därtill, om godtagbar anledning till underlåtenheten saknas.

Konungen äger under förutsättning av ömsesidighet forordna, att rid

tillämpning av första stycket utövning i främmande stat skall jämställas

med u[övning här i riket.

46 §.

Innehavare av patent på uppfinning, vars utnyttjande är beroende av an­

nan tillhörigt patent, äger erhålla tvångslicens att utnyttja den uppfinning

som skyddas därav, om detta är skäligt på grund av den förstnämnda upp­

finningens betydelse eller eljest särskilda skäl föreligga.

Inncliavare av patent, till vilket tvångslicens åtnjutes enligt första styc­

ket, äger erliälla tvångslicens att utnyttja den andra uppfinningen, om det

icke föreligger särskilda skäl däremot.

47 §.

Om hänsyn till allmänt intresse av s^mnerlig vikt Icräver det, äger den

som vill yrkesmässigt utnyttja uppfinning, varå annan har patent, erhålla

tvångslicens därtill.

48 §.

Den som utnritjade patentsökt uppfinning jTkesmässigt här i riket när

handlingarna i ansökningsärendet blevo tillgängliga enligt 22 § äger, om

ansökningen leder till patent, erhålla tvångslicens till utnyttjandet, om syn­

nerliga skäl föreligga samt han saknade kännedom om ansökmngen och ej

heller skäligen kunnat skaffa sig kännedora därom. Sådan rätt tillkom­

mer under motsvarande förutsättningar äA^en den som vidta^t väsentliga

åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riltet. Tvångs­

licens kan avse även tid innan patentet meddelades.

49 §.

�~

...

Tvångslicens må icke meddelas annan än den som kan antagas aga lor-

utsättningar att utnyttja uppfinningen på godtagbart satt och i överens­

stämmelse med licensen.

Tvångslicens utgör ej hinder för patenthavaren att sjalv utnyttja upp­

finningen eller att upplåta licens. Tvångslicens må övergå till ^^n en­

dast tillsammans med rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts
skola ske.

50 §⬢

Tvångslicens meddelas av rätten, som även

ning uppfinningen må utnyttjas samt fastställer vederiaget och OAUiga

kor för licensen. När väsentligt ändrade forh^landen paM^

rätten jiå yrkande upphäva licensen eller faststalla nya villkor for denna.

⬢M3�fi7S000.5t)c/js/c förfaUningSSamling i967, Nr $37S-iO

¬

background image

1967 ⬢ Nr 837

] /Sh

1 KAP.

Palenis tipphörandc m. ru.

51 §.

Erlägges icke årsavgift enligt föreskrifterna i 41 ocli 42 §§, är patentet

lorfnlJeTfrän och med ingången av det patenlår för vilket avgiften icke er-

lagis.

Patent, som förfallit ealigt första stycket, må återupprättas av palent-

invndigheten, om patenthavaren har godtagbar ursäkt för sin underlåten­

het. Ansökan om återupprällaaide skall göras skriftligen hos patenlmyn-

digketen senast sex månader från den dag, då avgiften senast skolat erläg­

gas. Inom samma tid skall arsaA'giften med den förhöjning, som må vara

bestämd, och fastställd ålerupprältningsavgift erläggas. Behörigen gjord

ansökan skall kungöras.

Den som efter det att patent förfallit men innan ansökan om återupprät­

tande kungjorts börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller

vidtagit väsentliga åtgärder därför äger den rätt som anges i 4 §, om pa­

tentet återupprättas.

52 §.

Har patent meddelats i strid mot 1 eller 2 §, skall rätlen förklara patentet

ogiltigt, om talan föres därom. Patent må dock ej förklaras ogiltigt på den

grund att den som erhållit patentet varit berättigad till blott viss andel däri.

Utom i fall som avses i tredje styfcket må talan föras av envar som

lider lörlang av patentet och, om det finnes iJåkallat ur allmän synpunkt,

av mv-ndighet som Konungen bestämmer.

dalan, som gi'undas pa att patent meddelats annan än den som är berätti­

gad till patentet enligt 1 §, må föras endast av den som påslår sig berättigad

till patentet. lalan skall väckas inom ett år efter erhållen kiinnedom om på­

len tets meddelande och de övriga omständigheter på vilka lalan grundas,

^^ar patenthavaren i god tro när patentet meddelades eller när det övergick

pa iionom, må talan ej väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

55 §.

J-Iar patent meddelats annan än den som äi- berättigad till patentet en-

ig

s m ratten på talan av den berättigade överföra jratentet på honom.

r"'

äga bestämmelserna i

o2 § tredje stycket tillämpning.

°

r5re|.,c��i'rdå"lunvfA'"'ll"''

I'" """.m endast tillsammans med

rörelse, ran den ulnyltjas eller ulnyiyandel avselts skola ske.

skall mj^dighåen^-ölwaraTm^^^^^^^ J'os Palenlmyndigholen från palenlcl,

tonlcHcko relSL'upVt'irf

sä Hntc

""''""Sig-

pa-

blivit slutligt avgjord

utmatningen besiar eller tvisten icke

⬢c II

¬

background image

1967 . Nr 837

1737

55 §.

Ilar piilcnt förfallit eller förldarats upphört eller hnr

T

vunnen

tärklarats ogiltigt oUor blivit överfört, skall pateol"^;

digbelcn olfnrdn kim|orel5e därom. Kungörelse skall även utfärdas, n��^-

sél^an om atcruppraltande blml prövad geuom lagakraftvunnet beslut.

8 KAP.

Uppgiftsskyldighet

56 §.

�&beropar patentsökande ansökningen gentemot annan innan handling-

arna i ansökningsärendet hlhlt tillgängliga enligt 22 §, är han skyldig att på

begäran lämna sitt samtycke till att denne får taga del av handlingarna.

Den som genom direkt hänvändelse till annan, i annons eller genom

påskrift på vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att pa­

tent sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansök­

ningens eller patentets nummer, är skyldig att på begäran utan dröjsmål

lämna sådan upplysning. Anges icke uttryckligen att patent sökts eller

meddelats men är vad som förekommer ägnat att framkalla uppfattningen

att så är fallet, skall på begäran ulan dröjsmål lämnas uppljfsning huruvida

patent sfjkts eller meddelats.

9 KAP.

Ansvar och ersättningsskyldighet m. m.

57 g.

Gör nägon intrång i den ensamrätt som patent medför (patentintrång)

och slvcr det uppsåtligen, domes till dagsböter eller fängelse i högst sex

månader.

Brottet må åtalas av allmän åklagare endast om målsägande anger det

tiil åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt.

het, må ersättningen jämkas.

. ,

1. ,. ^

Begår någon patentintrång utan uppsåt eller oaktsamhet,

ersättning för ntnytljandet av uppfinningen, om och i den mån det Imnes

' Tafan om ersättning för patentintrång må avse skada

un^

fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan
år rätten till ersättning förlorad.

59 §.

På yrkande av den som lidit patentintrång äger

skäligt till förebyggande av fortsalt intrång
alster, som tillverkats utan palenthavarens

' Ogj. gättas

dande skulle innebära patentintrång, skall pa visst

natent-

i förvar för återstoden iv palenttiden

%ddat alster, mot lösen utlämnas till den som lidit intrånget. A ad nu

¬

background image

⬢w

J-gg

1967 ⬢ Nr 837

s-vls "ällcr cj mot den som i god tro förvärvat egendomen eller särskild

rätt därtill och själv icke begått patentintrång.

"Egendom som avses i första stycket må tagas i beslag, om brott som an­

ges r57 § skäligen kan antagas föreligga. Vad som är föreskrivet om beslå"

f brottmål i allmänbet äger därvid Ullämpning.

^

Ulan binder av vad som sägs i första stycket må rätten, om sjmnerlifta

skäl föreligga, på jmkande förordna att innehavare av egendom som avse.s i

första stycket skall äga förfoga över egendomen under återstoden av patent­

tiden eller del därav mot skäligt vederlag och på skäliga milkor i övrigt.

60 §.

Utnyttjar någon jmkesmässigt patentsökt uppfinning efter det handling­

arna r ansökningsärendet blivit tillgängliga enligt 22 §, äger vad som sägs

om patentintrång motsvarande tillämpning i den mån ansökningen leder

till patent. Till straff må dock ej dömas ocli ersättning för skada på

grund av utnyttjande som sker innan utläggning av patentansökningen kun­

gjorts enligt 21 § må bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Bestämmelserna i 58 § tredje stycket äga ej tillämpning, om ersättnings­

talan väckes senast ett äi* e fter patentets meddelande.

61 §.

Har patent förklarats ogiltigt genom dom som vunnit laga kraft, ma

ej enligt 57�60 ^ dömas till straff, ersättning eller säkerhetsåtgärd.

Föres talan rörande patentintrång och gör den mot vilken talan föres

gällande att patentet är ogiltigt, skall rätten på hans yrkande förklara

målet vilande i avbidan på att frågan om patentets giltighet slutligt prö­

vas. �r talan härom icke väckt, skall rätten i samband med vilandeförkla-

ringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

62 §.

Den som uppsatligen eller av oaktsamhet som ej är ringa underlåter att

fullgöra vad som åligger honom enligt 56 § dömes till dagsböter.

Sadan palöljd skall även ådömas den som i fall som avses i nämnda para-

paf uppsåtligen eller av oaktsamhet som ej är ringa lämnar felaktig upp-

Jy.Mung, om for gärningen ej är stadgal straff i brottsbalken.

Den som uppsatligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som

villager lionom enhgt 56 § eller i fall som där avses lämnar felaktig upplys-

"1"'^ ^

uppkommen skada. �r oaktsamheten ringa må ersätt­

ningen jamkas.

®

slycl"=na må älalas av allmän åklagare

nc^nä-ålTal

�l-H --.v särskilda skäl fin-

nes pakaliat ur allman synpunkt.

T» t

n

03 §.

nin"en\iå\örn

grund av licens äger utnyttja uppfin-

åtnhiter skvdd

li^iruvida han på grund nv patentet

denna länder honom iTförmnr

förhållandet och

kor, föra talan Tnot^^^ia^em[

verksamhet äger, under samma vill-

huruvida hinder mot

äga bestämmelserna i

gällande att patentet är ogiltigt,

na 1 61 § andra stycket motsvarande tillämpning.

¬

background image

1987 . Nr 837

1,8,

64 §.

Den som vill vacka talan om patents oeiltietipf

r. .

oller incMclnnde av tvångslicens skall anmäla detta'lUl palenlmyndi^eten

sam underratta envar som enhg patentregistrel innehar licens tUl Sntet

V.l iiccnstapre ��cka alan om intrång i patent eller om tastställelse enlig;

63 § forsla stycket, skall han underrätta patenthavaren därom

Undcrrättelseslcyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när under­

rättelse 1 hetald rekommenderad försändelse sänts under den adress som

antecknats i patentregistret.

\ isas ej, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt

förcslcrifterna i första stycket, skall käranden givas tid därtill. Försitter han

denna lid, mä hans talan icke upptagas till prövning.

65 §.

Stockholms rådhusrätt är rätt domstol i mål som gäller

1. bättre rätt till patentsökt uppfinning,

2. patents ogillighet eller �verföring av patent,

3. meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upp­

hävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra stycket,

4. patentintrång,

5. fastställelse enligt 63 § eller

G. bestämmande av ersättning enligt 75 §.

66 §.

I mål som anges i 65 § beslår rådhusrätten, utom i fall som avses i andra

stycket nedan, av sex ledamöter, av vilka tre skola vara lagfarna och tre

tekniskt sakkunniga. Har förfall uppkommit för en av ledamöterna sedan

Imvudförhandling påbörjats, är ratten dock domför med �vriga fem leda­

möter, En av de lagfarna ledamöterna ar rättens ordförande.

Vid måls avgörande utan huvudförhandling och vid handläggning, som ej

sker vid huvudförhandling eller syn på stället, består rådhusrätten av en

lagfaren ledamot eller, om så är lämpligt, av en lagfaren och en tekniskt

sakkunnig ledamot, varvid den lagfarna ledamoten är rättens ordförande.

07 §⬢

..

.

Hovrätten är i mål, i vars avgörande i rådhusrätten tekniskt sakkunnig

ledamot deltagit, domför med f3'ra lagfarna och två tekniskt sakkunniga

ledamöter. Flera än fem lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter

må ej sitta i rätten.

68 g.

,

Konungen eller nnmdighet som Konungen bestämmer forordnar for tre

år'i sänder minst tjugofem personer att tjänstgöra som tekniskt sakkunniga

ledamöter i rådhusrätten och ho^Tätten. Under treårsperiod ager vonunj, ^

vid behov för återstående del av perioden förordna ytterligare personer for

''^uTlSSrlnde ulscr bland de ^älunda förordnade mc^hänsyn^^^

�nskvärd teknisk sakkunskap och övriga

som av

mål dem som skola inträda i rätten. Tekniskt sakkunnig ledamot som an­

gått är skyldig att tjänstgöra vid fortsatt behandling av mal i ^ars hand
läggning han fornt deltagit.

69 g

I mfd enligt 65 § skall rätlen inhämta yttrande från patent- oeh regislre-

ringsverkets besvärsavdelning, om det finnes erforderligt.

¬

background image

1790

70 §.

Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i G5 § skall sändas

lill palcnlmyndigheteu.

10 KAP.

Siirskiida bcslämmclGcr

71 §.

Palenlluivare, som ej har hemvist här i riket, skall ha ett har bosatt om-

Inuk som äger för honom mottaga delgivnhig av stämning, kallelser och

andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet med undantag av

släniiiing i brottmål och förelägpnde för part att infinna sig personligen

inför domstol. Ombud skall anmälas till patentregdstret och antecknas däri.

Ilar palenthavaren ej anmält omhud som avses i första stycket, må delgiv­

ning i siället ske genom alt den handling som skall delges sändes till ho-

noin med posten i betalt brev under hans i patentregistret antecknade adress.

�r fullständig adress ej antecknad i registret, må delgivning ske genom

att handlingen anslås i patentmyndighetens lokal. Om delgivmingen skall

kungörelse införas i allmänna tidningarna. Delgivningen anses ha skett när
vad nu sagts blivit fullgjort.

Konungen äger under förutsättning av ömscsidighct förordna, att bestäm­

melserna i första och andra styckena icke skola äga tillämpning i fråga

om patenthavare som har hemvist i ^^ss främmande stat eller har ett i den

staten bosatt ombud, vilket är anmält till patentregistret här i riket och

äger behörighet som anges i första stycket.

72 §.

Talan mot annat slutligt beslut av patentmyndigheten enligt denna lag

än som avses i 24 §, föres genom besvär hos patent- och registreringsver­

kets besvärsavdclning inom två månader från beslutets dag. Den som vill

anföra besvär skall erlägga fastställd be.svärsavgift inom samma tid vid

påföljd att besvären icke upptagas till prövning.

klot besvärsavdelningens heslut föres talan genom besvär hos Konungen

inom två månader från beslutets dag.

73 §.

Avgifter enligt denna lag fastställas av Konungen. Därvid äger Konungen,

såvitt avser årsavgifter, förordna att ett eller flera av de första patentåren

skola vara avgiftsfria.

ning Konungen bestämmer av patentmyndigheten. Diarier hos patcntmyn-

digheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning Konung­

en bestämmer.

föiordna, att handlingar i ärenden angående ansökan om

patent ma ullamnas tdl nijmdighet i annan stal.
er/er"frnn?<n"n®^-^

förordna att granskning av ansökningar om patent,

annan stal PH

P^fentmyndighcten, må äga rum hos myndighet i

nrurf ; nW

' ^"^'^"latmnell institution samt att den som söker fatent

å a rXl;

prilenl i annan stal. sl.alt vara skyl"

doyrövXXåv nmf

ä d en staten delgivit honom röran-

pi o^ningen av uppfinningens patenterbarhet.

¬

background image

1�67 . Nr 837

^79^

75 §.

Befinner sig riket i krig eJier krigsfara åser Konnnö^^i,

A t T-

nödvändigt ur allmän synpunkt, förordna, att rätt tUl viss ipofmntaa sM

avstäs till staten etler till annan som Konungen besttomi FI?rtt, H?I u p^

fmnmg, som sålunda tages i anspråk, skall skälig ersättning utges Träfte

icke ovcrenslmmmelse om ersättningen med den ersättningsberättigade be-

stämmes ersättningen av ratten,

^

Har rätt till uppfinning tagits i anspråk av annan ån staten till fölid av

förordnande enligt första stycket och fullgör denne icke sin ersättningsskyl­

dighet, är staten pliktig att på ansökan av den ersättningsberättigade ge­

nast utge ersättningen.

76 §,

Om uppfinningar av betydelse för rikets försvar gälla särskilda bestäm­

melser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1968, dä förordningen den 16

maj 1884 (nr 25) angående patent upphör att gälla. Avser uppfinning livs-

eller lä kemedel må dock, intill dess Konungen förordnar annat, patent icke

meddelas på själva alstret.

2. Den nya lagen äger tillämpning även på patent som meddelats f�re

lagens ikraftträdande eller som meddelas på grund av ansölcan som ingi-

\1ts des sförinnan i den mån annat ej följer av vad som stadgas nedan.

Bestämmelserna i 16 § första stycket förordningen angående patent äga

fortfarande tillämpning i fråga om patent som meddelats eller meddelas på

grund av ansökan som gjorts före lagens ilcraftträdande eller som enligt

bestämmelserna i 6 § den nya lagen skall anses gjord före denna tidpunkt,

3. Fråga om ogiltigförklaxing av patent, som meddelats enligt förord­

ningen angående patent, och om rätt att väcka talan om sådan ogiltigför-

klaring hed�mes enligt nämnda förordning. I fråga om ersättning för pa­

tentintrång, som ägt rum före den nya lagens ikraftträdande, och^om rätt

alt väcka talan härom äger förordningen angående patent alltjämt till-

lämpning.

'

_

....

4. Den som vid den nya lagens ikraftträdande här i riket yrkesmässigt

utnyttjade uppfinning, varå patent icke kunnat meddelas^ enligt förord­

ningen angående patent, eller vidtagit väsentliga åtgärder härför agcr utan

hinder av att patent sedermera meddelas på uppfinningen den ratt som

sägs i 4 § d en nya lagen, oaktat han påbörjat ulnjdtjandet eller vidtagit åt­
gärder härför efter det ansökningen gjordes.

. u

11 -⬢ t +'Tt

5. Har före den nya lagens ikraftträdande upp fmnmg blmt allntant ti -

gänglig till följd av åtgärd, som vidtagits av sökanden eller någon från fli­

ken denne härleder sin rätt, och har patentansoknmgen

1 juli 19G8, sk all vad be dömningen

ger mot meddelande av patent eller patent skall förklaras ogiUi^f 3
ordningen angående patent äga tillämpning.

6. Patentansökan. \om vid den nya lagens

hos patentmjmdigbeten, skall behandlas ocb

ungåinde paLnt,%m pktentmyndigheien före

den u nderrättelse enligt 7 § f ör sta stycket namnda

7. Ansökan om patent, som ingivits före den

»

1968,

skall icke hållas tillgänglig enligt 22 § den nya lagen fore den 1 juh lUbö,

¬

background image

^-,,2

1967 ⬢ Nr 837 och 838

ojii ansökningen icke dessförinnan utlägges eller sökanden begär alt ansök-

nineen skall hällas tillgänglig.

8. I fräga om årsavgift för patentär som börjar före den 1 juli 1968 gälla

hestämmelserna i 11 förordningen angående patent.

!). ^h^d i förordningen angående palent är särskilt stadgat om tilläggs,

patcnl äger, i stället för 7 § andra stycket andra punkten och tredje stycket

samt -11 "§ andra stycket den nya lagen, tillämpning på tilläggspatent som

meddelats före lagens ikraftträdande.

10. Bestämmelserna i 61 § andra stycket och 63 § tredje stycket den nya

lagen äga icke tillämpning i fråga om patentmål, som anhängiggjorts före
lagens ikraflträdande. För sådana mål skall i stället äldre lag tillämpas

Beslämmelscrna i 67 § den nya lagen äga icke tillämpning i fråga om pa-

lenlmål som avgjorts av rådhnsrältcn före lagens ikraftträdande.

Del alla som vederbör ha^-a sig hörsamligen att efterrälta. Till yttermera

Aisso hava Vi della med egen hand underskrivit och med Vårt kuii'd simH

bekräfta låtit.

'

Slnckbolms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.