SFS 2005:291 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2005:291 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
050291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mönsterskyddslagen

(1970:485)

dels att nuvarande 35 a § skall betecknas 35 b §,
dels att 35, 37 och 38 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 35 a §, av följande lydelse.

35 §

2 Gör någon intrång i en mönsterrätt (mönsterintrång) och sker det

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han eller hon dömas till böter el-
ler fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 35 b §
får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar

enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket en-

dast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är på-
kallat från allmän synpunkt.

35 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 35 § skall
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendo-
men får dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall för-
klaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad nå-
gon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 35 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 35 § får förkla-

ras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt 35 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

37 §

3 På yrkande av den som har lidit mönsterintrång får domstolen efter

vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att en produkt
som tillverkats eller förts in till Sverige i strid mot annans mönsterrätt eller
ett föremål vars användande skulle innebära mönsterintrång, skall ändras på

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1994:235.

3 Senaste lydelse 2002:570.

SFS 2005:291

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:291

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

visst sätt eller sättas i förvar för återstoden av skyddstiden eller förstöras el-
ler, i fråga om olovligen tillverkad eller till Sverige införd produkt, mot lö-
sen lämnas ut till den som har lidit intrånget. Detta gäller inte mot den som i
god tro har förvärvat egendomen eller särskild rätt till den och själv inte har
gjort mönsterintrång.

Egendom som avses i första stycket får tas i beslag, om det skäligen kan

antas att ett brott enligt 35 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tilläm-
pas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Trots vad som sägs i första stycket får domstolen, om det finns synnerliga

skäl, på yrkande besluta att en innehavare av egendom som avses i första
stycket skall få förfoga över egendomen under återstoden av skyddstiden el-
ler del av den, mot skälig ersättning och på skäliga villkor i övrigt.

Bestämmelserna i första�tredje styckena tillämpas också i fråga om för-

sök eller förberedelse enligt 35 § andra stycket.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande el-

ler åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 35 a § eller en-
ligt brottsbalken.

38 §

4 Utnyttjar någon i strid med 5 § mönster, som avses med ansökan om

registrering, efter det att handling som visar mönstret blivit allmänt tillgäng-
lig, äger vad som sägs om mönsterintrång motsvarande tillämpning i den
mån ansökningen leder till registrering. Straff får inte dömas ut, förverkande
får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan
mönstret kungjorts enligt 18 § får bestämmas enligt 36 § andra stycket.

Bestämmelsen i 36 § tredje stycket äger icke tillämpning, om ersättnings-

talan väckes senast ett år efter det mönstret registrerades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:570.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.