SFS 2010:1397 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

101397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 och 47 §§ mönsterskyddslagen

(1970:485) ska ha följande lydelse.

22 §

2

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt 21 § får över-

klagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas be-
stämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om över-
klagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla
uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

47 §

3

Andra slutliga beslut av registreringsmyndigheten än som avses i

21 § får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets
dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas be-
stämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklag-
ande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla upp-
gift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 1986:1159.

3 Senaste lydelse 1986:1159.

SFS 2010:1397

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.