SFS 1971:626

710626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971: 626 Lag

Utkom från trycket

den 27 juli 1971

om ändring i pa tentlagen (1967:837);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen\ funnit gott förordna, att 25 och 72 §§ patentlagen (1967: 837)

skall ha nedan angivna lydelse.

1522

25 § Talan enligt 24 § föres genom besvär hos patent- och registre­
ringsverkets besvärsavdelning inom två månader från beslutets dag. Den

som vill anföra besvär skall inom samma tid erlägga fastställd besvärs-

avgift vid påföljd att besvären icke upptagas till prövning.

Mot beslut på besvärsavdelningen må talan föras av sökanden, om det

gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär inom

två månader från beslutets dag.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket äga motsvarande tillämpning be­

träffande handlingar som inkomma till regeringsrätten.

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

¬

background image

72 § Talan mot annat slutligt beslut av patentmyndigheten enligt den­

na lag än som avses i 24 §, föres genom besvär hos patent- och registre­
ringsverkets besvärsavdelning inom två månader från beslutets dag. Den

som vill anföra besvär skall erlägga fastställd besvärsavgift inom samma

tid vid påfölj d att besvären icke upptagas till prövning.

Mot besvärsavdelningens beslut föres talan hos regeringsrätten genom

besvär inom två månader från beslutets dag.

SFS 1971: 626

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

LENNART GEIJER

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.