SFS 1971:625

710625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:625

om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utkom f rån trycket

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

1521

96�SFS 1971

¬

background image

SFS 1971: 625

dagen^ funnit gott förordna, att 47 § varumärkeslagen (1960: 644) skall
ha nedan angivna lydelse.

47 §2 Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt den­

na lag må föras av sökanden, om det gått honom emot. Mot beslut,
varigenom ansökan bifallits oaktat invändning framställts i behörig ord­
ning, må talan föras av den som gjort invändningen. �&terkallar invän-

daren sin talan, må denna likväl prövas, om särskilda skäl föreligga.

Talan föres genom besvär hos patent- och registreringsverkets besvärs­

avdelning inom två månader från beslutets dag.

Mot besvärsavdelningens beslut må talan föras av sökanden, om det

gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär inom

två månader från beslutets dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

LENNART GBIJBR
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

2 Senaste lydelse 1967: 841.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.