SFS 1960:645

600645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

dé-

It-

!en

ide "

jra -

gill

3

'V^

Nr 645

Kollektivmärkeslag;

given Stockholms slott den 2 december 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ochjsii

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §⬢

Förening av näringsidkare kan, på motsvarande sätt som eniigt varumär-Ej^j

keslagen gäller för enskild näringsidkare, genom registrering eller inarbet-

ning förvärva ensamrätt till varumärke eller annat varukännetecken att av

medlem användas för varor eller tjänster, som han tillhandahåller i sin rö­

relse.

Offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning, som bedriver kon­

troll av varor eller tjänster, kan ock förvärva ensamrätt till varumärke eller

annat varukännetecken att användas f�r varor eller tjänster, vilka äro före­

mål för kontroll.

Varumärke som avses i denna lag kallas kollektivmärke.

2 §⬢

...

Om varukännetecken som avses i 1 § skall, där ej annat följer av vad ne­

dan sägs, i tillämpliga delar gälla vad om varumärke och annat varukänne- 1

tecken är stadgat i varumärkeslagen eller eljest.

^'5

3 §.

Ansökan om registrering av kollektivmärke skall, förutom uppgifter var­

om stadgas i 17 § varumärkeslagen, innehålla uppgift jämväl om de he-^(fi

'

'

' Prop. 1960: 167; L* U 39 ; Rskr 372.

¬

background image

1960 . Nr 645 och 646

1743

elser, enligt vilka märket må användas. Bifalles ansökningen, inta-

ppgitten i varumärkesregistret.

m bestämmelserna senare ändras, åligger det märkets innehavare att

' införande i registret anmäla den ändrade l3rdelsen.

4 §.

i fråga om registrerat kollektivmärke skall anteckning i registret om över-

telse av märket medgivas under förutsättning att märket i den nye inne-

varens hand icke uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten.

⬢;

5 §.

⬢Registrering av kollektivmärke må hävas, förutom av skäl som angives i

§ varumärkeslagen, jämväl om gällande bestämmelser för märkets an-

ndning ej rätteligen anmälts till registret eller om märket användes på

dant sätt, att allmänheten vilseledes. Talan må föras av myndighet som

onungen bestämmer, så ock av envar som lider förfång av registreringen

ler märkets användning ävensom av sammanslutning av berörda närings-

ar e.

,

6 §.

I mål om intrång i rätt till varukännetecken som avses i denna lag skall

dast kännetecknets innehavare anses som målsägande. Denne äger föra

lan om ersättning även för skada, tillfogad annan som är berättigad att

dvända kännetecknet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961. De i varumärkeslagen med-

elade övergångsbestämmelserna skola äga motsvarande tillämpning.

Det al la som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

kräfta låtit.

Stockholms slott den 2 december 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

nstitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.