SFS 2017:993 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2017:993 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
170993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 10 kap. 4�6 §§ varu-

märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken.

Med EU-varumärken avses varumärken enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

10 kap.

4 §

3

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. begär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en an-

sökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell regis-
trering av ett varumärke, eller

2. begär ett intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, i den ur-
sprungliga lydelsen.

5 §

4

Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 §

om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 3 §, 8 kap. 2�8 §§ och 9 kap.
i den utsträckning inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen. I dessa fall ska det
som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i ett EU-varumärke.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller dock inte vid intrång i ett EU-

varumärke i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen.

6 §

5

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1001.

1 Prop. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22.

2 Senaste lydelse 2016:374.

3 Senaste lydelse 2016:374.

4 Senaste lydelse 2016:374.

5 Senaste lydelse 2016:375.

SFS 2017:993

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:993

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i

fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.