SFS 2018:281 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

SFS2018-281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 5 b och 5 e §§ växtförädlar-
rättslagen (1997:306) ska ha följande lydelse.

9 kap.
5 b §
2 Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för
åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 9 kap. 5 a § omfattar inte

uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom
eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått
en brottslig handling.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns bestämmelser som
begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

5 e §3 Utöver det som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får person-
uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 9 kap. 1 § behand-
las om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas,
göras gällande eller försvaras.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Senaste lydelse 2009:115.

3 Senaste lydelse 2009:115.

SFS

2018:281

Publicerad
den

2 maj 2018