SFS 2005:314 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 2005:314 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
050314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen

(1997:306)

dels att 9 kap. 7 och 9 §§ samt 12 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

9 kap.

1 a §

Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § skall

förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egen-
domen får dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall
förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad
någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 1 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får förkla-

ras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

7 §

På yrkande av den som har lidit intrång i en växtförädlarrätt får dom-

stolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att
sådant växtmaterial som intrånget gäller skall lämnas ut mot lösen till den
som har lidit intrånget eller förstöras samt att ett föremål vars användande
skulle innebära intrång skall på visst sätt ändras eller förstöras. Vad som nu
har sagts gäller inte mot den som i god tro har förvärvat materialet eller sär-
skild rätt till det och som inte själv har gjort intrång i växtförädlarrätten.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande

eller åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 1 a § eller en-
ligt brottsbalken.

9 §

Utnyttjar någon en växtsort som avses med en ansökan om registre-

ring, skall vad som sägs om intrång i växtförädlarrätt tillämpas, om ansökan
leder till registrering. För ett sådant utnyttjande får dock inte dömas till an-

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:314

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:314

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

svar eller beslutas om förverkande. Ersättning för skada på grund av utnytt-
jande som sker innan ansökan har kungjorts enligt 5 kap. 9 § får bestämmas
endast enligt 6 § andra stycket.

Trots 6 § tredje stycket är rätten till ersättning inte förlorad, om talan

väcks senast ett år efter det att växtförädlarrätten registrerades.

12 kap.

2 §

2

Vid intrång i en gemenskapens växtförädlarrätt tillämpas bestämmel-

serna i 9 kap. 1 och 1 a §§ om ansvar och förverkande samt 7 a�7 h §§ om
intrångsundersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 1998:1460.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.