SFS 1991:385

910385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:385 Lag

Utkom från trycket

om ändring i la gcH (1990:1489) om ändring i lagen

den 4 juni 1 991

(1970:299) om skydd mot flyghavre;

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 8§ lagen (1970:299) om skydd

mot flyghavre, i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (1990:1489 )

om ändring i nämnda lag, ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot

"jordbruksverket".

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

640

' Prop. 1990/91: 99, JoU27, rskr. 276.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.