SFS 2016:321 Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

160321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2010:1767) om geogra-

fisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

15 §

Bestämmelser om

1. behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204),
2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen

(2000:224) om fastighetsregister,

3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk

information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

konstnärliga verk.

I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte 2 §

personuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165.

SFS 2016:321

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.