SFS 2017:1280 Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

171280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2010:1767) om geogra-

fisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

8 §

Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att tillhandahålla

geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Avgift får
dock inte tas ut för en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att
ladda ned geografiska koordinater enligt bilaga 1–6 till lagen (2017:1272) om
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. grunder för uttag av avgifterna, och
2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor för tillhandahål-

landet.

En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen själv

bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses i andra stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1280

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.