SFS 2018:593 Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

SFS2018-593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk

miljöinformation

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (2010:1767) om geo-
grafisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

15 §2 Bestämmelser om

1. behandling av personuppgifter finns i
a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp-
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

b)

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-

skyddsförordning, och

c) föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen

(2000:224) om fastighetsregister,

3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk

information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (2018:585), och

5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

konstnärliga verk.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

2 Senaste lydelse 2018:315.

SFS

2018:593

Publicerad
den

31 maj 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.