SFS 2010:1767 Lag om geografisk miljöinformation

101767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om geografisk miljöinformation;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Infrastruktur för geografisk miljöinformation

1 §

Det ska i Sverige finnas en infrastruktur med ett sammanhängande sys-

tem för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk
form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka
människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation).

2 §

Det svenska systemet för geografisk miljöinformation ska vara en del

av det motsvarande informationssystem som finns i Europeiska unionen.

Regeringen utser en myndighet som ska ansvara för att det svenska sys-

temet är samordnat och hänger samman med unionens system.

3 §

Den geografiska miljöinformationen ska i fråga om platser eller geo-

grafiska områden avse

1. koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning,
2. geografiska rutnätssystem,
3. ortnamn och andra geografiska namn,
4. administrativa indelningar,
5. adresser,
6. fastighetsområden,
7. infrastruktur för transport,
8. vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi,
9. skyddade områden,
10. höjd- och djupförhållanden,
11. marktäcket,
12. bilder på jordytan (ortofoto),
13. geologiska förhållanden,
14. statistiska enheter,
15. byggnaders läge,
16. markens sammansättning,

1 Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (In-
spire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).

SFS 2010:1767

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1767

17. mark- och vattenanvändning,
18. förhållandet mellan människors hälsa och miljön,
19. anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster,
20. anläggningar och platser för miljöövervakning,
21. produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser,
22. anläggningar i jordbruk eller vattenbruk,
23. befolkningsfördelning,
24. förhållanden som motiverar en särskild förvaltning, reglering eller

rapportering,

25. översvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder eller andra

risker som uppstår genom naturens inverkan,

26. atmosfäriska förhållanden,
27. meteorologiska och hydrologiska förhållanden,
28. fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten,
29. områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med lik-

artade egenskaper (biogeografiska regioner),

30. livsmiljöer och naturtyper,
31. arters utbredning,
32. energiresurser, eller
33. mineralfyndigheter.

4 §

Med informationshanteringstjänst avses i denna lag en funktion för att

elektroniskt söka, visa eller ladda ned information, att elektroniskt omvandla
eller bearbeta informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana
funktioner med varandra.

Informationsansvar

5 §

I den omfattning som följer av föreskrifter i anslutning till denna lag

ska myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga för-
valtningsuppgifter medverka i det sammanhängande systemet för geografisk
miljöinformation genom att hålla sådan information och informationshan-
teringstjänster tillgängliga för andra som medverkar i eller använder syste-
met (informationsansvar).

I fråga om kommuners informationsansvar får föreskrifter enligt första

stycket avse endast uppgifter som kommunerna är skyldiga att samla in eller
informera om enligt annan lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av annan lag eller till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 §

Den som är informationsansvarig enligt 5 § ska ta fram och tillhanda-

hålla upplysningar i elektronisk form som beskriver den geografiska miljöin-
formationen och de informationshanteringstjänster som hör samman med
informationen (metadata).

Metadata ska avse informationens och tjänsternas innehåll, uppkomst och

aktualitet, hur man kan finna och använda dem samt hur de presenteras och
fungerar eller är avsedda att fungera i det sammanhängande infor-
mationssystemet.

Metadata ska vara samordnade med informationen och tjänsterna så att

det underlättar sökningen och användningen.

background image

3

SFS 2010:1767

Frivillig medverkan

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det

enskilda fallet besluta att någon som inte är informationsansvarig enligt före-
skrifter i anslutning till denna lag får medverka i det sammanhängande syste-
met för geografisk miljöinformation.

Avgifter

8 §

Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att tillhandahålla

geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. grunder för uttag av avgifterna, och
2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor för tillhanda-

hållandet.

En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen själv

bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses i andra stycket 2.

Föreskrifter om informationsansvaret och om samarbete

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. kommuners och enskilda organs informationsansvar enligt 5 § samt hur

informationsansvaret ska fördelas mellan dem, och

2. skyldigheter för kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga

förvaltningsuppgifter att i fråga om geografisk miljöinformation, informa-
tionshanteringstjänster och metadata samarbeta med varandra samt med an-
dra som deltar i systemet för geografisk miljöinformation.

Begränsningar av informationsansvarigas skyldigheter

10 §

Bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet och hos vissa

enskilda organ finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelserna i 11 §, 12 § andra stycket, 13 § och 14 § andra stycket

denna lag gäller inte sådana enskilda organ som avses i första stycket.

11 §

När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar

genom en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att elektroniskt
söka i metadata om geografisk miljöinformation och informationshan-
teringstjänster, får allmänhetens tillgång till metadata begränsas endast i den
mån som tillgången kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet
eller totalförsvaret.

12 §

När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ som avses i 5 §

fullgör sitt informationsansvar genom en informationshanteringstjänst som
gör det möjligt att elektroniskt visa eller ladda ned geografisk miljöinforma-
tion eller metadata, att elektroniskt omvandla eller bearbeta informationen
eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana funktioner med varandra, får
allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata begrän-
sas i den mån som tillgången kan skada immateriella rättigheter.

background image

4

SFS 2010:1767

När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar ge-

nom sådana informationshanteringstjänster som anges i första stycket, får
allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata också
begränsas i den mån som tillgången

1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalför-

svaret,

2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kon-

troll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller
beivra brott,

3. avser kommersiell eller industriell information och utlämnandet kan

antas medföra att en enskild lider ekonomisk skada,

4. avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men för den

som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt medgivande till att infor-
mationen lämnas ut,

5. kan skada en enskilds personliga intressen, om denne tillhandahållit den

begärda informationen utan att vara skyldig att göra detta enligt lag eller för-
ordning, såvida inte denna person gett sitt medgivande till att informationen
lämnas ut, eller

6. kan medföra negativa följder för skyddet av den miljö som informatio-

nen avser.

13 §

Allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata

får inte begränsas

1. med stöd av 11 eller 12 §, om det är uppenbart att uppgiften har sådan

betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften
väger tyngre än de intressen som anges i 11 eller 12 §, eller

2. med stöd av 12 § andra stycket 3–6, om uppgiften avser utsläpp i mil-

jön.

14 §

När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ enligt före-

skrifter i anslutning till denna lag fullgör en skyldighet att samarbeta om
geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster eller metadata
får fullgörandet begränsas gentemot andra samarbetande myndigheter,
kommuner eller organ i den mån som fullgörandet kan skada immateriella
rättigheter.

När ett enskilt organ fullgör en skyldighet att samarbeta, får fullgörandet

begränsas utöver det som anges i första stycket gentemot samarbetande
myndigheter, kommuner eller andra organ endast i den mån som full-
görandet

1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalför-

svaret, eller

2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kont-

roll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller
beivra brott.

15 §

Bestämmelser om

1. behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204),
2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen

(2000:224) om fastighetsregister,

background image

5

SFS 2010:1767

3. krav på tillstånd för upprättande av databaser med landskapsinforma-

tion samt för spridning av kartor och andra sammanställningar av land-
skapsinformation finns i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinforma-
tion,

4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

konstnärliga verk.

I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte 2 §

personuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.