SFS 1984:9

840009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:9

Lag

Utkom från trycket

OHi ändr ing 1 lagcn (1971:289) om allmänna

den 24 januari 1 984

förvaltningsdomstoIar;

utfårdad den 12 januari 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar" skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den uts träckning som är föreskrivet i dessa förfat tningar.

2. mål enli gt social tjänstlagen (1980:620), lagen (1980:62 1) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (19 81: 1243) om vård av missbru­

kare i vissa fall. utlänningslagen (19 80: 376), smittskyddslagen (1968: 231),
lagen (1970:37.S) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen
(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål

enligt 21 kap. föräldr abalken.

' Prop. 1983/84:60, NU 17. rs kr i3.V

36

- Lagen omirycki 1981: 1323.

¬

background image

I

j 3. må l som avses i 2 4 § lage n (1984; 3) om kärnteknisk verksa mhet.

SFS 1984:9

Denna lag trä der i kraft den I februari 1984.

På regeringens v ägnar

STEN WICKBOM

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.