SFS 1986:169

860169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:169

om äiidrmg i lagen (1971:289) om allmämma

utkom från trycket

förvaltoingsdomstolar;

den 22 apni 1986

utfärdad den 27 februari 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 och 18 §§ lagen {1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1984/85:212, TU 1985 /86: 6, rskr. 1985/86:71.

^ Lagen omtryckt 1981:1 323.

313

¬

background image

SFS 1986:169

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbolcföringsförfatt-

ningama i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lage n (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbru­

kare i vi ssa fall, utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231),

lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen

(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i d essa lagar samt mål
enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten.

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utst räckning som är föreskrivet i den lagen.

314

18 §'' Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid såda nt förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen (1980; 376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som a vser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av e tt körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att

ett sådant beslut bör meddelas,

I 6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som
inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

• 1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgifts-

processen, enligt lagen (1978 :880) om betalningssäkring för ska tter, tullar

och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeringslagen (1956: 623),

3. mål om omedelbart om händertagande enligt 6§ lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 § lagen (1981: 1243) om vård
av missbrukare i vissa fall,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undan­

tag av mål om ar betsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål

enligt lagen (19 84: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgiv are,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 ka p. 15 § fastighets­

taxeringslagen (1979: 1152),

' Scnastelydeise 1985:212.

" Senaste lydelse 1984:868.

¬

background image

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 2500 kr.,

SFS 1986:169

7. mål enligt skat te- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket sake n är uppenbar.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(J u stitiedepar tementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.