SFS 1992:1529

921529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1529

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds-, folkbokförings- och bilregis­

terförfattningarna samt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i
ärenden och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i
dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, l agen (1988:870) om vård av missbru­
kare i vissa fa ll, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,

lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., lagen (1992:1574) om bostadsan-

passningsbidrag m.m., lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen
(1988:1472), karantän slagen (1989:290), lag en (1970:375) om utlämning
till Danmark, Finla nd, Island eller Norge för verkställigh et av beslut om

vård eller behandling , körkortslagen (1977:477) och lagen (1989:14) om
erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.
och om över flyttning av barn, allt i den utsträckning som är föreskrivet i
dessa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten,
5. mål som överklag as från allmän försäkringskassa i den utsträckning

som är särskilt föreskrivet,

6. mål som avses i 12 § lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning,

7. mål om överprövning enligt 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig

upphandling.

'Prop. 1992/93:58, bet. 1992/93:BoU4, prop. 1992/93:72, bet. 1992/93:TU 13,

prop. 1992/93:88, bet. 1992/93:FiU5, rskr. 1992/93:120.

' Lagen omtryckt 1981:1323.

'Senaste lydelse 1991:1132.

3673

¬

background image

SFS 1992:1529

Mål som överklagas från Riksförsäkringsverket med tillämpning av

20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring prövas av länsrätten i

Stockholms län.

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enl igt skatte-, taxe rings-

eller uppbördsforfattning ama som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 i vad gäller 14 § första stycket

punkten 2 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.