SFS 1991:1115

911115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1115

om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen

Utkom från trycket

(1987:1262);

den 5 juii 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § arbetsrättsliga beredskaps­

lagen (1987:1262) skall ha följande lydelse.

6 § När denna lag skall tillämpas, gäller inte lagen (1974:981) om arbets­

tagares rätt till ledighet fÖr utbildning, lagen (1979:1184) om rätt till
ledighet för vissa föreningsuppdrag i sk olan och lagen (1986:163) om rätt
till ledighet fÖr svenskundervisning fÖr invandrare.

Denna lag träder i kraf t den 1 jul i 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Prop. 1990/91; 115, UbU17. rskr. 357.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.