SFS 1994:1640 Lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)

SFS 1994_1640 Lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987_1262)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1640
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen

(1987:1262);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § arbetsrättsliga beredskaps-

lagen (1987:1262) skall ha följande lydelse.

2 § Regeringen får föreskriva att 5-9 §§ helt eller delvis skall
tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer

1. om Sverige är i krigsfara,

2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föran-

ledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har
varit i krig eller krigsfara.

Föreskrift enligt första stycket måste inom en månad underställas

riksdagen. Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs
riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två
månader från underställningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

6148

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.