SFS 1995:588 Lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

SFS 1995_588 Lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987_1262)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262);

SFS 1995:588

Utkom från trycket
den 7 juni 1995

1029

1

Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95: AU 16, rskr. 1994/95:364.

utfärdad den 24 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § arbetsrättslig beredskapslag

(1987:1262) och bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

5 § Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, lagen
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lagen
(1982:80) om anställningsskydd, semesterlagen (1977:480) och föräldrale-

dighetslagen (1995: 584), tillämpas med de ändringar och tillägg som anges
i en till denna lag fogad förteckning (bilaga).

background image

SFS 1995:588

5. Föräldraledighetslagen (1995:584)

I fråga om föräldraledighetslagen (1995: 584) skall 1 § ha följande lydel-

se.

1 § Arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning

enligt bestämmelserna i denna lag. Sådan rätt har även arbetstagare som

a. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett

barn,

b. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,
c. stadigvarande sammanbor med förälder och som är eller har varit gift

med eller har eller haft barn med föräldern.

Regeringen får genom föreskrifter inskränka rätten till ledighet enligt

denna lag, om det krävs för att tillgodose totalförsvarets behov.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2

Senaste lydelse 1994:1691.

Bilaga2

1030

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.